Tedim Lai Siangtho

Luka 4

Kha Siangtho tawh a kidimin Jordan gun panin Jesuh hong ciahkik a, Kha Siangtho in gamlakah paipihin,
Dawimangpa in ni sawmli sung a ze-et hi. Tua hun sung Jesuh in bangmah nelo a, tua ze-etna hun a bei ciangin a gil kial mahmah hi.
Dawimangpa in Jesuh kiangah, "Pasian Tapa na hih takpi leh hih suang anlum suaksak in," a ci hi.
Jesuh in, "Lai Siangtho sungah, Anlum bek tawh mite nungta zolo hi, ci-in kigelh hilo ahi hiam?" ci-in a dawng hi.
Tua ciangin Dawimangpa in Jesuh paipihto a, thakhat thu-in leitung kumpi gam khempeuh a lah khit ciangin,
"Hihte khempeuh keima tungah hong kipia khin ahih manin, ka piaknop peuhpeuh tungah ka pia thei hi. Hih vangliatna leh hauhnate khempeuh nangma tungah kong pia ding hi.
Keima mai-ah kunin hong bia lecin hihte khempeuh nangma-a hi ding hi," a cih ciangin
Jesuh in, "Lai Siangtho in, Topa Pasian na bia in la, ama na bek sem in, ci hilo ahi hiam?" ci-in a dawng hi.
Tua ciangin Dawimangpa in gamlak panin Jerusalem khua-ah Jesuh paipih a, biakinn khumzang a sangpenna munah a kahtohpih khit ciangin, "Pasian Tapa taktak na hih leh hih lai panin tuaksuk in.
Bang hang hiam cih leh Lai Siangtho in, Pasian in nang a hong kem dingin a vantung mite hong sawl ding hi, ci-in a gen banah,
Na khete nangawn suang tawh kitatin a liam khaklohna dingin vantung mite in a khut uh tawh nang hong dom ding uh hi, zong ci lai hi," a cih ciangin
Jesuh in, "Lai Siangtho in, Topa na Pasian na ze-et kei in, ci hi," ci-in a dawng hi.
Dawimangpa in a hihtheihna khempeuhah Jesuh a ze-et khit ciangin tawlkhat sung a nusia phot hi.
Tua ciangin Kha Siangtho vangliatna tawh a kidimin Galilee gamah Jesuh a ciahkik hi. Tua kiima om gam khempeuhah ama thu kizakim hi.
Jesuh in amaute kikhopna innte-ah thu hilh a, mi khempeuh in amah a phatkim uh hi.
Tua ciangin ama khanna Nazareth khua-ah Jesuh pai a, Sabbath ni ciangin a paingei bangin kikhopna inn-ah a pai hi. Lai Siangtho a sim dingin amah ding a,
a nget bangin a sim dingin kamsang Isaiah Lai Siangtho bu a kipia hi. A laibu lemin a simnopna mun a zon ciangin a nuai-a bangin a kigelhna mun mu-in a sim hi. Tua munah,
"Gimna a thuak mite tungah Lungdamna Thu a hilh dingin Topa in kei hong sehkhin ahih manin keima sungah Topa kha hong om hi. Salin a kimante tungah suahtakna thu a gen ding, mittawte in khua a muhkik theihna ding, a kinengniamte a suaktasak ding leh
Topa in a mite a hotkhiat ding kum a pulak dingin kei hong sawl hi," ci-in a kigelh hi.
Hih thu a kigelhna munteng a simkhit ciangin a laibu khupin biakinn nasempa tungah pia kikin a tu hi. Kikhopna inn sungah a om mi khempeuh in limtakin amah a en uh hi.
Tua ciangin amaute tungah thugen ding kipan a, "Note zakin a hong kisim Lai Siangtho thu, tuni-in a hong tung hi," a ci hi.
Amaute khempeuh in Jesuh thupi sa mahmah uh a, thugen siam sa mahmah uh ahih manin, "Hihpa, Josef tapa hi lel hilo ahi hiam?" a ci uh hi.
Tua ciangin Jesuh in amaute kiangah, "Paunak khatah, Zatopa aw, nangmah kidamsak tawm in, a cihna thu kei tungah nong cihnop ding uh ka thei hi. Kapernaum khua-ah na bawl thu ka zakte uh zong hih lai na khua-ah hong bawl in, zong nong cinuam ding uh hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in a thugen zomlai a, "Ken kong cihin-ah, kamsang a kuamah peuh ama khua-ah kipakta ngeilo hi.
A taktakin ci lehang, Elijah hun lai-in kum thum leh alang sung guah zulo a, gamsung khempeuhah kialpi a tun hun laitakin Israel gamsungah meigong numei tampi tak om hi.
Ahi zongin tua numei tampite khat beek kiangah Elijah kisawllo a, Sidon gam Zarefath khua-a om meigongnu kiang bekah kisawl hi.
Kamsang Elisha hun laitakin Israel gamsungah miphak tampi om a, ahi zongin kuamah in damna ngahloin, Syria mi Naaman bek in damna ngah hi," a ci hi.
Hih thu a zak uh ciangin kikhopna innsunga om mi khempeuh a heh mahmah uh hi.
Amaute dingin khuanawlah Jesuh paipih uh a, khuanawl keenah a bungbu sawnkhiat dingin a paipih uh hi.
Ahi zongin amaute lak nawkin Jesuh a paikhia hiau hi.
Tua ciangin Galilee gam Kapernaum khua-ah paisuk a, Sabbath ni-in thu a hilh hi.
Amah in aana neite bangin thu gen ahih manin amaute in lamdang a sa mahmah uh hi.
Kikhopna innsungah dawivei mi khat om a, nakpi takin kiko-in,
"Nazareth khuami Jesuh aw, kote tawh bang kisai ihi hiam? Kote a susia dingin hong pai na hi hiam? Pasian mi siangtho na hih lamtak ka hong thei uh hi," a ci hi.
Jesuh in tua dawi taii a, "Pau kei in la, ama sung panin paikhia in," ci-in thu a pia hi. Dawi in a mipa mihon lakah a puksak khit ciangin ama sung panin paikhia a, ahi zongin liamsaklo hi.
Kikhopna innsunga a om mi khempeuh in lamdangsa mahmah uh a, "Hih a kampaute a bangci kampau ahi hiam? Aana leh vang neihna tawh dawi thu pia a, dawite a taikhia uh hi," a ci uh hi.
Hih Jesuh thu tua gam mun khempeuhah a kiza hi.
Kikhopna inn panin Jesuh paikhia-in Simon inn-ah a lut hi. Simon sungnu nattunin na gim mahmah a, hih ama natna thu Jesuh kiangah a gensak uh hi.
Jesuh zong pai-in a lupna gei-ah ding a, a cinatna a taii ciangin a nattutna dampah a, amah zong thozo pahin a zinte a dozo pah hi.
Ni a tumkhit ciangin natna tuamtuam a nei mi khempeuh Jesuh kiangah hong paipih uh a, Jesuh in amaute khempeuh tungah a khut nga-in a damsak hi.
Mi tampi sung panin dawite zong taikhia uh a, "Nang pen Pasian Tapa na hi hi," ci-in a kiko uh hi. Amah pen Khrih ahihlam thei uh ahih manin amaute taii-in pausaklo hi.
Khua a vak ciangin khuasung panin gamdaihna munah Jesuh a paikhia hi. Mite in amah zong uh a, a muh uh ciangin amah a taam laina dingin a kho uh hi.
Ahi zongin amah in, "Pasian Ukna hangin Lungdamna Thu a hilh ding mahin a hong kisawl ahih manin khua dangte-ah zong ka va hilh ding hi," a ci hi.
Tua ahih manin Galilee gamsunga om kikhopna innte-ah thuhilhin a om hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors