Tedim Lai Siangtho

Marka 5

Tua ciangin Jesuh leh a nungzuite Galilee Tuili galkhat, Gadara mite gamsung a tung uh hi.
Gunkuang tung panin Jesuh a kumsuk khit phetin, han lak panin a hong pai mi khat in na dawntuah hi.
Hih mipa dawivei hi a, han lakah a teng hi. Kuamah in hih mipa, sikkhau tawh henzo nawnlo uh hi.
Tamveipi tak, a khut leh a khe, sikkhau tawh kihen khin ngei a, ahi zongin a kihen simin a sikkhaute botsatin, a khe-a kibulh kolte a sukham gawp hi. Amah hatlua ahih manin kuamah in hih zolo hi.
Sun leh zanin han lak leh mualtung tengah vak kawikawi a, awng gawpin, suang hiamte tawh amah a kikuiliam hi.
Hih mipa in Jesuh a gal muh ciangin hong delhin ama mai-ah khukdin a,
nakpi takin kiko-in, "A Lianpen Pasian Tapa Jesuh aw, kei bang hong nuammawh na hi hiam? Kei, gim hong pia kei in, ci-in Pasian min tawh kong thum hi," a ci hi.
(Hih bangin a cihna pen, Jesuh in, "Dawi aw, hih mipa sung panin paikhia in," a cihna hang ahi hi.)
Jesuh in, "Na min bang ahi hiam?" ci-in a dong hi. Mipa in, "Kote tampi pha ka hih manun ka min pen A Honpi ahi hi," ci-in a dawng hi.
Tua gam panin mundangah dawite a hawlkhiat lohna dingin tua mipa in a thum lailai hi.
Tua laitakin tua nai-a om mualpangah vok hon tampi gamta-in a om hi.
Dawite in, "Hua vokte kiang beekah hong paisak in la, a sungah hong tumsak in," ci-in a thum uh hi.
Tua ahih manin Jesuh in dawite a paina ding uh thu pia a, dawite zong mipa sung panin paikhia-in vokte sungah a lut uh hi. Tua vok honpite a vekpi-in tul nih bang pha hi. Mualtung panin taisuk henhan uh a, tuili sung kidenna-in tuikia mangkhin uh hi.
Tua ciangin tua vokcingte tai-in khuasung leh gamsung tengah hih thupiang a gen uh hi. Tua thupiangte a en dingin mite zong hong pai uh hi.
Jesuh kiang a tun uh ciangin dawi tampi a vei ngei mipa zong a mu uh hi. Tua mipa hoihtakin om a, a lungsim pilin, puan silhin a om a muh uh ciangin lamdangsa-in lau mahmah uh hi.
Hih thupiang a mu mi khempeuh in dawiveipa tunga thupiang leh vokte thu, mi khempeuh kiangah a gen kawikawi uh hi.
Tua ahih ciangin amau gam panin a paikhiatna dingin mipite in Jesuh a sawlkhia uh hi.
Tua lai panin gunkuang tungah Jesuh a kahtoh kik ciangin dawi a vei ngei mipa in, "Kei zong hong zuisak in," ci-in a thum hi.
Ahi zongin Jesuh in amah zuisaklo a, "Na innkuanpihte kiangah ciahkik in la, Topa in nang a hong hehpihna leh nangma tunga a hong bawlnate va gen in," ci-in a sawlzaw hi.
Tua ahih ciangin a mipa ciah a, tua kiima om Khuapi Sawmte sungah, Jesuh in ama-a dingin a sepnate gen a, tua thu a za mi khempeuh in lamdang a sa uh hi.
Jesuh, gunkuang tuangin a galkah khit ciangin, tuili gei ama kiangah mi tampi tak hong kikhawm leuleu uh hi.
Tua laitakin kikhopna inn a uk, Jairas a kici mi khat hong pai a, Jesuh a muh ciangin a khe phungah bokin,
"Ka tanu si dektak ta hi. Amah a cidam kikin a nuntak theihna dingin hong pai in la, ama tungah na khut hong ngaksak in," ci-in a thum hi.
Jesuh zong, tua mipa tawh a paikhia khawm hi. Mi tampi tak in zong zui uh ahih manin Jesuh a nehcip uh hi.
Tuate lakah, kum sawmlenih sung tawntung siluang natna a nei numei khat a om hi.
Siavuan tampi in amah bawl a, a sum neih khempeuh zangkhin napi-in noptuamzaw loin gim semsemzaw hi.
Tua numei in Jesuh thu za ahih manin mihonte kawmah Jesuh nung a zui hi.
Tuanu in, "A puan mong nangawn va lawngkha leng, dam ning," ci-in a ngaihsun hi.
A va lawnkhit phetin a siluang khawlpah a, ama sunga a natna a damlam a kiphawk hi.
Jesuh in ama sung panin a vangliatna a paikhiatlam phawkpah ahih manin mihonpite lakah khuadakin, "Kua in ka puan hong lawng na hi uh hiam?" a ci hi.
A nungzuite in, "Mihonpite in nang hong nehcihlam na thei hi. Bang hangin kua in hong lawng na hi uh hiam, ci mawk na hi hiam?" a ci uh hi.
Ahi zongin amah a lawngte a theihna dingin Jesuh khuadak kawikawi lai hi.
Tua numei in ama tunga thupiang thei ahih manin laukawm lingkawmin hong pai-in a khephungah hong bok a, a thupiang khempeuh ahi bangbangin a hong gen hi.
Jesuh in zong tuanu kiangah, "Ka tanu aw, na upna in nang hong damsakzo hi. Cidamsuak in la, lungnuam takin va ciah in," a ci hi.
Tua laitakin kikhopna inn ukpa inn panin kamtaite hong tung uh a, "Na tanu si khinta hi. Bang hangin Siapa mawk gimsak nawn ding na hi hiam?" a ci uh hi.
Ahi zongin Jesuh in amau thu kigen donloin kikhopna inn ukpa kiangah, "Lunghimawh kei in; upna nei peuh in," a ci hi.
Tua lai panin Jesuh in Peter leh James leh a nau Johan longal kuamah dang kizuisak nawnlo hi.
Kikhopna inn ukpa inn a tun uh ciangin mite kahna leh thumna, a gamlumna uh a mu hi.
Amah sungtumin, "Bang hangin hici gamlum na hi uh hiam? Bang hangin kap na hi uh hiam? Numeino a si hilo hi; a ihmu hibek hi," a ci hi.
Amaute in Jesuh zahpih bawlin nuihsan uh ahih manin Jesuh in amaute khempeuh pusuaksak a, numeino pa leh a nu, leh a nungzui thumte tawh, numeino lupna inndei-ah a pai uh hi.
Tua ciangin numeino khut lenin, "Numeino aw, tho in," a cihna, " Talitha kumi ," a ci hi.
Numeino zong thakhatin tho-in lam a paipah hi. (Amah kum sawmlenih pha ta hi.) Tua ciangin amaute in lamdangsa mahmah uh hi.
Hih thu, kuama kiangah a genlohna dingun Jesuh in nakpi takin amaute kham a, tua ciangin, "Numeino an pia un," ci-in a sawl hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors