Tedim Lai Siangtho

Matthai 11

Jesuh in a nungzui sawmlenihte a vaikhakna a man khit ciangin tua kiimnai-a om khuate-ah thuhilh ding leh thugen dingin tua mun panin a paikhia hi.
Tuiphumpa Johan in thong sung panin Jesuh nasepnate a zak ciangin Jesuh kiangah a nungzuite sawl a,
"Nang pen a hong pai dingpa na hi hiam, tua ahih kei leh adang na lamen lai ding ka hi uh hiam?" ci-in a dongsak hi.
Jesuh in amaute kiangah, "Va ciahkik un la, tu-a na zakte uh leh na muh uh thute va gen un:
Mittawte in khua mukik a, khebaite paithei kikin, miphakte damkik a, bilngongte in khua za kikin, misite hingkik a, mizawngte tungah Lungdamna Thu a kihilhnate va gen un.
Kei hong umte pen a lungdamhuai mahmah ahi hi," ci-in a dawng hi.
Tua thudong mite a ciahkhiat khit ciangin Jesuh in mihonte kiangah Johan thu gen a, "Gamlakah Johan kiangah na pai uh ciangin bang a mu dingin kilamen na hi uh hiam? Huih in a mut awn diamdiam lopakungte a en ding maw?
Tua hilo ahih leh bang a mu dingin kilamen na hi uh hiam? Puan hoihnono a silhpa a mu dingin kilamen maw? A taktakin ci lehang, puan hoihnono a silhte pen kumpi innsungah om uh hi.
Tua ahih kei leh bang a en dingin pai na hi uh hiam? Kamsangpa a en ding maw? Hi hi; kamsangpa a en dingin na pai uh a, tua na muhpa uh kamsang mawkmawk ciang bek hiloin a lianzaw khat ahi hi.
Bang hang hiam cih leh Lai Siangtho in Johan thu a genna-ah, Na paina ding lampi a hongkhol dingin nangma mai-ah ka kamtaipa ka sawl hi, ci-in Pasian in gen hi, ci-in kigelh hi.
Leitung mi khempeuh sung pan Tuiphumpa Johan a lianpen ahi hi. Ahi zongin vantung ki-ukna sungah a neupen i cihte nangawn Johan sangin lianzaw lai hi.
Tuiphumpa Johan thuhilh huna kipan tu ciangdong, mite in vantung ki-ukna thu hong kituhteh gawp uh a, thahatthu hong ciam uh hi.
Bang hang hiam cih leh Tuiphumpa Johan thuhilh a kipat hun ciangdong, kamsangte khempeuh leh Moses Thukham khempeuh in hih vantung ki-ukna thu gen belin a nei uh hi.
Tua thu kigensa na upnop uh leh, a kigenkhol bangin a hong pai ding Elijah a kici pen Tuiphumpa Johan ahi hi.
Tua ahih manin bil neite in na za ta un.
"Ahi zongin tuhun mite bang tawh genteh ding ka hi hiam cih leh: Mihon omna lamkabomah a tu naupang a kimawlte tawh kibang uh hi. Naupang honkhat in a lawmte kiangah,
Lamna ding khuang kong tumsak uh hangin na lam nuam kei uh a, kah la ka sak uh hangin lah na kap nuam tuan kei uh hi, a kicite tawh a kibang uh hi.
Bang hang hiam cih leh Tuiphumpa Johan hong pai a, amah in zu leh an tangin a om ciangin, Dawivei hi, a ci uh hi.
Mihing Tapa hong pai leuleu a, zune anne-in a om ciangin, Zuhai anhaipa; siahdongte leh midangte in a kikholhpih noploh mite tawh a kikhawlpa, ci leuleu uh hi. Ahi zongin Pasian pilna a man taktakna thu a gah panin hong kilang hi," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in na lamdang tampi a bawlna mun khuapi mite kisik nuamlo uh ahih manin taiibawl ding kipan a,
"Khorazin khuapi mite leh Bethsaida khuapi mite aw, gimna lianpi na thuak ding uh hi. Bang hang hiam cih leh note khuasungah a hong kilak na lamdangte, Taia leh Sidon khuasungah kilak hi leh amaute in kisikna limin sawtpekin puanhampi silhin vut kinuh ding uh hi.
Tua ahih manin thukhen ni ciangin note thuakna sangin, Taia leh Sidon khuamite thuakna baihzaw lai ding ahihna thu phawk ta un.
Kapernaum khuapi mite aw, van a sangna munah hong kipahtawi ding sa na hi uh hiam? Hell khuk sungah hong kilawnsuk ding hi. Bang hang hiam cih leh note khuasunga hong kibawl na lamdangte, Sodom khuasungah kibawl hi leh tuni dongin tua khua kip lai ding hi.
Tua ahih manin thukhen ni ciangin note thuakna sangin Sodom khuamite thuakna baihzaw lai ding ahihna thu phawk ta un," a ci hi.
Tua ciangin Jesuh in, "Vantung leh leitung Topa ahi ka Pa aw, mipilte leh misiamte tungah na ip hih thute, bangmah a theilo hih mite tungah lak na hih manin ka nuam hi.
Pa aw, hih pen nangma deihna leh na lungkimna bangin na hih ahi hi.
"Ka Pa in kei tungah na khempeuh hong pia khin hi. Pa simloh Tapa a thei kuamah omlo a, Tapa leh Tapa in a theihsaknop mite simloh, pa a thei kuamah omlo hi.
"Na semin vangik pua-in a gim mite khempeuh aw, ka kiangah hong pai ta un. Note tungah lungsim tawldamna ka hong pia ding hi.
Keima hakkol zamin kisuan un la, kei kiangah hong kisin dih un. Kei pen kiniamkhiatin neem hithiat ka hih manin ka kiangah na tawl uh a dam ding hi.
Bang hang hiam cih leh note kong suat ding ka hakkol nuam a, na puak ding uh van zong a zang mah ahi hi," ci-in a genkhia hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors