Tedim Lai Siangtho

Matthai 5

Jesuh in tua bangin mihon tampi tak a muh ciangin mualtung lamah kahto-in tusuk a, a nungzuite zong ama nai-ah hong tu uh hi.
Tua ciangin a kam ka-in amaute tungah thu hilh ding kipan a,
"Kha thu lamah zawngkhal a kisate sungah vantung ki-ukna thu om ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
Dahin a thum a tau mite Pasian in amaute hehnem ding ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
A lungnem mite in Pasian ciamsa leitang ngah ding uh ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
Pasian deihteng sepding a hanciamte Pasian in lungkimna ngahsak ding ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
Midang a hehpih mite tungah Pasian in hehpihna pia ding ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
Lungsim takpi tawh Pasian a zong mite in Pasian mu ding ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
Kilemna ding deihin a hanciam mite in Pasian tate cihna ngah ding uh ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
Pasian deihna bangin a gamtat manin bawlsiatna a thuak mite vantung ki-ukna sungah a omte ahih manin thupha ngah mi ahi uh hi.
"Midangte in keima hangin a manlopi-in hong simmawhin hong bawlsia a, a nam tuamtuamin hong gensiat uh ciangin thupha ngah mi na hi uh hi.
Note-a dingin vantungah thaman lianpi hong kikoih kholhsak ahih manin tua bang na tuah uh ciangin nuamin na lungdam un. Note hun ma-a kamsangte zong tua bangmahin a na kibawlsia ngei ahi hi.
"Note pen leitung mite-a dingin ci tawh na kibang uh hi. Ahi zongin ci a alna bei leh i alsakkik theihna ding lampi om nawnlo hi. A kizatna ding bangmah om nawnlo a, mite tuatcilgawp dingin kipaai lel hi.
"Note pen leitung mite-a dingin khuavak tawh na kibang uh hi. Mual dawnah a om khua kiseelcip theilo hi.
Mei a vak khit ciangin kuamah in lawh khuhlo hi. Meivakna mun sangah koihzaw a, innsung khempeuh a taangsak hi.
Midangte in na gamtatna hoihte uh a muh ciangin vantungah a om na Pa uh min a phat theihna dingun mite mai-ah na gamtat hoihna uh khuavak bangin na kilangsak un.
"Moses Thukham leh kamsangte thuhilhnate a phiat dingin hong pai hi, ci-in hong ngaihsun kei un. Tuate a phiat dingin a hong pai hiloin, amaute hilhna a kicingsak dingin a hong pai ka hizaw hi.
Hoihtakin na phawk ding uh thu panin: Van leh lei a bei mateng, hih thukhamte a neupen khat nangawn deihna tangtung lopi-in mawkmailo ding hi.
Tua ahih manin hih thukhamte lakpan a neupente khat bek nangawn zuikha loin, midangte in zong a zuihlohna dingin a gen mite pen vantung ki-ukna sungah mi neupen hi ding uh hi. Ahi zongin hih thukhamte zui-in, midangte in zong a zuihna dingin a hilh mite pen vantung ki-ukna sungah milian hi ding uh hi.
Tua ahih manin Pasian deihna bangin gamtatna ding thu-ah Thukham hilh siate leh Farisi mite sangin na cihtakzawk uh leh vantung ki-ukna sungah a om thei bek ding na hi uh hi.
"Tanglai mite tungah, Mi that kei un. Mi that peuhmah in sihna thuak ding hi, ci-in a kigenna thu na zaksa uh ahi hi.
Ahi zongin ken note kiangah kong genin-ah: A sanggampa tungah a heh mi in thukhenna thuakkha thei ding hi. A sanggampa kiangah, Bangmah-a kimang lo, ci-in a ko bawl mi in uliante mai-ah thusitna thuak thei ding a, a sanggampa kiangah, "Mi hai," ci-in a simmawh mi in hell meikuang sungah khulna thuak thei ding hi.
Tua ahih manin Pasian tungah biakna a pia dingin biakna tau mai-ah na om laitakin na sanggamte khat peuhpeuh na tungah a lungkimlohna thu na phawk leh,
Pasian na biakna ding nate, a biakna tau mai-ah nusia photin, pai-in na sanggampa tawh va kilem phot in la, tua khit ciangin hong paikikin Pasian biakna pia in.
Nangma tungah mi khatpeuh lungkim loin zumah hong khiat leh, zum na tun ma-un hun om lai-in na kilem pakna dingin hanciam in. Tua hi kei leh zum na tun uh ciangin thukhente khutsung na tung ding a, thukhente in palikte khutsungah hong apin, palikte in thong sungah hong khum ding hi.
A mantakin kong genin-ah: Na liau sum na piak khit dong matengin thong sung panin na suakta ngei kei ding hi.
"Mi zi tungah na mawh kei ding hi, ci-in a kigenna thu na zaksa uh ahi hi.
Ahi zongin ken kong genin-ah: Mawhpih nopna lungsim tawh numei khat a en mi peuhmah in a lungsimah tua numei tawh a mawh ahi hi.
Tua ahih manin na mit taklam in na mawhna ding hong piansak leh khelkhia in la paai in. Na pumpi bupin hell khuk sungah hong kikhul sangin na pumpi na khat pelem leh nang-a dingin hoihzaw lai hi.
Na taklam khut in na mawhna ding hong piansak leh sattan in la paai in. Na pumpi bupin hell khuk sungah hong kikhul sangin na pumpi na khat pelem leh nang-a dingin hoihzaw lai hi.
"A zi a ma mi peuhmah in a zi tungah makna lai pia ta hen, ci-in a kigenna zong na zak khitsa uh ahi hi.
Ahi zongin ken note kiangah kong genin-ah: Mi khat peuhmah in pasal dang tawh a mawhna hang lobuang, a zi a mak peuhmah a, a zi in pasal a neihkik leh mi tawh a mawh dingin a bawl a suak hi. Tua a kima numei a tenpihte, numei tawh a mawh mah ahi hi.
"Tanglai-in mite tungah, Pasian tungah na kiciamnate uh pelh kei un la, ama tungah na kiciam bangun tungsak un, ci-in a kigenna na zaksa uh ahi hi.
Ahi zongin ken note kiangah kong genin-ah: Hih ding khat peuhpeuh na neih uh ciangin kiciamna na zang vet kei un. Kiciamna-in vantung na zang kei un — Pasian tokhom hi veve hi.
Leitung zong kiciamna-in na zang kei un — Pasian khengakna mah hi veve hi. Jerusalem khuapi zong kiciamna-in na zang kei un — Kumpi lian ahi Pasian khuapi mah hi veve hi.
Kiciamna-in na lutang zong na zang kei in. Na lu tunga om samzang khat bek nangawn a kangsa vomsak theiloin, a vom pen na kangsak thei kei hi.
Na gen peuhmah ahi ahih leh, "Hi", ci in la, a hilo ahih leh, Hilo, cihna tawh kicingsak in. Tua bang hiloin kiciamna kam na zat ciangin Dawimangpa tawh kizomin thumanlo na hih lamtak hong kilang hi.
"Note in, Mittang khat tangding mittang khat, ha khat tangding ha khat, ci-in a kigenna na zaksa uh ahi hi.
Ahi zongin note kiangah ken kong genin-ah: A gilote na thukkik kei un. Mi khatpeuh in na paang taklam hong bet leh a langkhat zong na dawh lai zaw in.
Mi khatpeuh in na puansungsilh a ngahnop manin zumah hong khia-in hong laksak leh na puantungsilh zong na piathuah lai in.
Galkapte khatpeuh in tai khat sung a van pua dingin hong sawl leh a valin tai khat sung mah na puaksak lai in.
Mi khat peuhpeuh in na khat peuhpeuh hong nget leh na pia in la, nang kiang panin na a hong leitawi mite na pia in.
"Note in, Na vengte uh na it un la, na galte uh na mudah un, ci-in a kigenna thu na zaksa uh ahi hi.
Ahi zongin ken note kiangah kong genin-ah: Na galte uh na it un la, no hong bawlsiate-a dingin thu na ngetsak un.
Tua hi leh vantungah a om na Pa uh tate na hi thei ding uh hi. Bang hang hiam cih leh amah in mihoihte leh misiate tungah a kibangin ni taangsak khawm a, a gamtat phate leh a gamtat siate tungah zong a kibang mahin guah zusak khawm hi.
Tua ahih manin no hong itte bek na it uh leh Pasian in bang thaman hong pia zenzen ding ahi hiam? Siahdongte nangawn in amau a itte it thei uh hi.
Na lawmte bek uh hopihin thupha na piak uh leh mi mawkmawkte sangin na hoihzawkna uh bang om ahi hiam? Gentail mite nangawn in tua bang ciang lel hih thei uh hi.
Tua ahih manin vantungah a om na Pa uh a cingtaak mah bangin note zong lungsim citakin na cingtaakna ding uh na hanciam un.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors