Tedim Lai Siangtho

Matthai 7

"Pasian in note hong mawhsak lohna dingin midangte va mawhsaksak nawn kei un.
Bang hang hiam cih leh midangte thu na khenzia uh tawh kizui-in note tungah hong khen ding a, midangte tungah na zat uh ngeina mah note tungah hong zang ding hi.
Bang hangin na lawmte mit sunga ninthem tang muhsak thei napi-in nangma mit sunga singluang tang phawk theilo na hi hiam?
Nangma mit sungah singluang a tang kimlai, bangci-in na lawmte kiangah, Na mit sunga ninthem tang hong lakkhiatsak ning, ci thei ding na hi hiam?
No a kineihkhem mite aw, note mit sunga singluang tang lakhia masa le uh cin, na lawmte uh mit sunga ninthem tang na lakkhiat theihna dingun hoihtakin khua na mu thei pan ding uh hi.
"Uite tungah a siangtho nate pia kei un. Pia le uh cin hong pet zawsop ding hi. Vokte mai-ah na suangmanphate uh lot kei un. Lot le uh cin sikcip lel ding uh hi.
"Ngen un; na nget uh leh hong kipia ding hi. Zong un; na zon uh leh na mu ding uh hi. Kongkhak na kiu un; na kiuh uh leh hong kihon ding hi.
Bang hang hiam na cih uh leh a ngente khempeuh in ngah ding uh a, a zongte khempeuh in mu ding uh a, a kiute khempeuh-a ding kong kihon ding hi.
Pa ahi note khatpeuh in na tate un anlum hong ngen leh suangtum pia ding na hi uh hiam?
Ngasa hong ngen leh gul pia ding na hi uh hiam?
Note mihoihlo hinapi-in na tate uh tungah na hoih piakding ngaihsun thei na hih uh leh vantungah a om na Pa un a ngen mite tungah na hoihte hong piazaw mahmah ding hilo ahi hiam?
Tua ahih manin note tungah hong kibawl ding na deih bangun midangte tungah na bawl un. Moses Thukhamte leh kamsangte thuhilhnate pen hih mah a deihna ahi hi.
"Kong kawcik bek tawnin lut un. Hell khuk tunna ding kongvang pen lianin a lampi baih a, mi tampi in a zui uh hi.
Ahi zongin nuntak tawntungna tunna ding kong kawcikin a lampi haksa a, mi tawmno bek in a zuizo uh hi.
"Kamsang taktak a hilote na muh uh ciangin limtakin kikem un. Amaute in a tungthamah tuu lim hong pua-in, ahi zongin a sungtawng taktak uh ngia hangsan bang ahi uh hi.
Amaute gamtatna tawh amau pianzia na thei ding uh hi. Lingvom kung panin leenggah kilo ngeilo a, sialtalling kung panin theigah kilo ngei ahi hiam?
Tua ahih manin singkung cidamte in gah limci gah a, singkung ginalote in gah ginalo gah uh hi.
Singkung cidamte in gah ginalo gah ngeilo a, singkung ginalote in gah limci gah ngeilo hi.
Gah limci a gahlo singkungte kiphukin meikhuk sungah kikhul hi.
Tua ahih manin amau gamtatna tawh amau pianzia na thei ding uh hi.
"Kei kiangah, Topa, Topa aw, hong ci mi khempeuh, vantung ki-ukna sungah lutthei kimlo ding uh a, vantungah a om ka Pa deihna bangin a gamtateng bek lutthei ding uh hi.
Tua ni ciangin mi tampi in kei kiangah, Topa, Topa aw, nangma min tawh thu hilhin, nangma min tawh dawite hawlkhia-in, nangma min tawh na lamdang lian tampi bawl hilo ka hi uh hiam? hong ci ding uh hi.
Tua ciangin keimah in amaute kiangah, Note ka hong thei ngei kei hi. Siatna a gamta mite aw, kei kiang panin kihemkhia un, ka ci ding hi.
"Ka thuhilhna za-in a zui mi khempeuhte pen suang tungah a inn a lam mipilpa tawh kibang ding hi.
Guah hong zu-in, tui hong khangin, huihpi hong nung a, tua inn a nawkgawp uh hangin suang tungah kilam ahih manin kisia zolo hi.
Hih ka thugente za napi-in a zui nuamlote pen sehnel tungah a inn a lam mihaipa tawh kibang ding hi.
Guah hong zu-in, tui hong khangin, huihpi hong nung a, tua inn a nawkgawp uh ciangin a kisia hi. Tua inn naksiat mahmah hi," ci-in thu a gen hi.
Jesuh in hih a thugente a man khit ciangin, ama thugenna hangin mihonpite in lamdangsa mahmah uh hi.
Amah in Thukham hilh siate bangin thu genloin, aana neite bangin thu a genzaw hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors