Tedim Lai Siangtho

Nehemiah 12

Shealtiel tapa Zerubbabel leh Jeshua tawh a hong ciahkik siampite leh Levi mite:
Amariah, Maluk, Hattush,
Shekaniah, Rehum, Meremoth,
Iddo, Ginnethoi, Abijah,
Mijamin, Maadiah, Bigah,
Shemaiah, Joiarib, Jedaiah,
Sallu, Amok, Hikiah, leh Jedaiah-te ahi uh hi. Hihte pen Jeshua hun lai-in siampite leh a sanggamte uh lakah a ukpite ahi uh hi.
Jeshua, Binnui, Kadmiel, Sherebiah, Judah, leh Mattaniah hi a, Mattaniah in a sanggamte tawh lungdam kohna late a uk hi.
Tua ciangin a sanggamte uh Bakbukiah leh Unno in amaute tawh kigal sai-in omin a dawng uh hi.
Tua hi a, Jeshua pen Joiakim pa, Joiakim pen Eliashib pa, Eliashib pen Joiada pa,
Joiada pen Jonathan pa, Jonathan pen Jaddua pa ahi hi.
Tua ciangin Joiakim hun lai-in beh lutang ahi siampite: Seraiah suante sung panin Meraiah, Jeremiah suante sung panin Hananiah,
Ezra suante sung panin Meshulam, Amariah suante sung panin Jehohanan,
Malukhi suante sung panin Jonathan, Shebaniah suante sung panin Josef,
Harim suante sung panin Adna, Meraioth suante sung panin Helkai,
Iddo suante sung panin Zekhariah, Ginnethon suante sung panin Meshulam,
Abijah suante sung panin Zikri, Miniamin suante sung panin ..., Moadiah suante sung panin Piltai,
Bilgah suante sung panin Shammua, Shemaiah suante sung panin Jehonathan,
Joiarib suante sung panin Mattenai, Jedaiah suante sung panin Uzzi,
Sallai suante sung panin Kallai, Amok suante sung panin Eber,
Hilkiah suante sung panin Hashabiah, Jedaiah suante sung panin Nethanel ahi uh hi.
Eliashib, Joiada, Johanan, leh Jaddua-te hun lai-a beh lutangte leh siampite ahih leh Persia kumpipa Darias hun ciangdong Khang Tangthu Laibu sungah kiciamteh hi.
Levi mite beh sung panin beh lutangte pen Eliashib tupa Johanan hun ciangdong Khang Tangthu Laibu sungah kigelh hi.
Tua ciangin Levi mi ukpite: Hashabiah, Sherebiah, Jeshua, Binnui, leh Kadmiel hi uh a, Pasian mi David thupiakna bangin a banbanin phatna la a sa ding leh lungdamna a ko dingin a sanggamte uh tawh na a sem ding uh ahi hi.
Mattaniah, Bakbukiah, Obadiah, Meshullam, Talmon, leh Akkub-te pen vankoihna kongpite a cing kongcingte ahi uh hi.
Hih pen Jozadak tapa Jeshua, a tapa Joiakim hun leh gam ukpa Nehemiah, leh siampi hi-in laitheipa zong ahi Ezra-te hun lai-a vaihawmna ahi hi.
Tua ciangin amaute in daltuahte, harp lasaknate, leh laia lasaknate tawh lungdam ko-in la sa-in lungdamna tawh kulhpi apna a bawl dingin Jerusalem-ah hong pai theihna dingun Levi mite a omna khempeuh uhah a zong uh hi.
Tua hi a, Jerusalem kiim leh Netofah mite khuaneute panin Levi mi lasate hong kikaikhawm uh hi.
Bethgilgal khua leh Geba kiimnai leh Bethazmaveth khua panin zong hong pai uh hi. Bang hang hiam cih leh lasate pawl in Jerusalem kiimah amau-a dingin khuaneute sat uh hi.
Tua ciangin siampite leh Levi mite amau mah kisiansuah tawm uh a, tua khit ciangin mite leh kongpite leh kulhpi a siansuah uh hi.
Tua ciangin khuapi kulhzangah Judah mi uliante ka paipih a, lampai kawmin lungdamna a ko dingin pawl lian nih ka seh hi. Kulhzang panin pawlkhatte taklam manawhin Nin Kongpi lamah a pai uh hi.
Tuate nungah Hoshaiah leh Judah uliante kimkhat,
leh Azariah, Ezra, Meshullam,
Judah, Benjamin, Shemaiah, leh Jeremiah,
leh siampi pawlkhat: Asaf, a tapa Zakkur, a tapa Mikaiah, a tapa Mattaniah, a tapa Shemaiah, a tapa Jonathan, a tapa Zekhariah,
leh ama behte Shemaiah, Azarel, Gilalai, Maai, Nethanel, Judah, leh Hanani-te, Pasian mi David lasakna nate tawh pai uh a, tuate lakah laitheipa Ezra masa hi.
Tuinak Kongpi panin kulh kahtohna David khuapi kahlei-ah paito-in, David inn khengin nisuahna lam manawhin Tui Kongpi dongah pai uh hi.
Lungdamna a ko a pawldang khat pen veilam manawhin pai uh a, mi a kimkhat tawh amaute ka zui hi. Kulh tungah pai-in Meikhuk Tausang pan Kulh Zai-ah
tua panin Efraim Kongpi, tua ciangin Jeshanah Kongpi, tua ciangin Ngasa Kongpi, tua ciangin Hananel Tausang, tua ciangin Za Khat Tausang, tua ciangin Tuu Kongpi-ah pai uh a, tua ciangin Thong Kongpi-ah khawl uh hi.
Tua hi a, lungdamna a ko hih pawl nihte, Pasian biakinn hong tung uh a, uliante pawlkhat leh kei ka omkhawm uh hi.
Tua ciangin siampi Eliakim, Maaseiah, Miniamin, Mikaiah, Elioenai, Zekhariah, leh Hananiah-te a peengkulte uh tawh om uh a,
Maaseiah, Shemaiah, Eleazar, Uzzi, Jehohanan, Malkhijah, Elam, leh Ezer zong a om uh hi. Tua hi a, Jezrahiah makai-in lasate in la sa uh hi.
Pasian in nakpi takin amaute lungdamsak ahih manin amaute in tua ni-in biakpiakna lian tampi pia-in lungdam uh a, numei naupangte zong lungdam uh hi. Tua hi a, Jerusalem khuasunga lungdamna awging gamlapi pek pan nangawnin kiza hi.
Tua ciangin khuapite kiimah lo omte panin a golna leh a neuna tawh kizui-in siampite leh Levi mite-a dingin thukham sunga om bangin a kaihkhop ding uh a kipia nate, anpalte, leh sawmah khatte a koihna ding uh vankoihna innte a uk dingin mi kiseh hi; bang hang hiam cih leh siampite leh Levi mite nasepna hangin Judah mi khempeuh lungdam mahmah uh hi.
Tua hi a, David leh a tapa Solomon thupiakna tawh kizui-in lasate leh kongcingte mah bangin amaute in amau Pasian nasepte leh siansuah nasep a sem uh hi.
Bang hang hiam cih leh David hun lai-in lasate a ukpi leh phatna leh lungdam kohna a makai-in Asaf om hi.
Zerubbabel leh Nehemiah hun lai-in Israel mite khempeuh in lasate leh kongcingte-a dingin a nisim tanh uh pia uh a, amaute in Levi mite-a ding tuamkoih uh hi. Tua ciangin Levi mite in Aaron suante-a dingin tuamkoihsawn leuleu uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors