Tedim Lai Siangtho

Nehemiah 7

Kulh kiciang khinin, kongkhakte ka bulh khin uh a, kongcingte, lasate, leh Levi mite a kiseh khit ciangin,
ka sanggampa Hanani leh biakinn a uk Hananiah in a et dingin Jerusalem ka pia hi; bang hang hiam cih leh Hananiah pen midang tampi sangin a citakzaw, Pasian a zahtakzaw khat ahi hi.
Tua hi a, amaute tungah, "Sun mateng Jerusalem kongpite hongsak kei un. Tua ciangin ni omlai mahin kongte khaksakin kalhsak un. Jerusalem khuasunga tengte lak panin khuacing dingte seh un la, pawlkhatte galvilna munah, pawlkhatte amau omna inn mai ciatah omsak un," ka ci hi.
Khuapi lianin zai a, ahi zongin a sungah mi tawm bek om a, innte a kilam om nailo hi.
Tua ciangin uliante, thukhente, leh mite a innkuan kuanun ciamtehna ding ka lungsim sungah Pasian in hong suaksak hi. Tua hi a, hong ciahkik masate khang ciamtehna laibu ka mu hi. Tua sungah a kigelh ka muhte:
Babylon kumpipa Nebukhadnezzar in a zawhna gam panin salin a lak mite sung panin hih mite pen Zerubbabel, Jeshua, Nehemiah, Mordekai, Bilshan, Mispereth, Bigvai, Nehum, leh Baanah-te makaihna tawh Jerusalem leh Judah gamsung amau khua ciatah a hong ciahkik ahi uh hi. Israel sung panin mi a phazah:
Parosh suante - mi tul nih za khat sawmsagihlenih ahi hi.
Shefatiah suante - mi za thum sawmsagihlenih ahi hi.
Arah suante - mi za guk sawmnganih ahi hi.
Pahathmoab-te beh sung panin Jeshua leh Joab suante - mi tul nih zagiat leh sawmlegiat ahi hi.
Elam suante - mi tul khat za nih sawmngaleli ahi hi.
Zattu suante - mi za giat sawmlilenga ahi hi.
Zakkai suante - mi za sagih sawmguk ahi hi.
Binnui suante - mi za guk sawmlilegiat ahi hi.
Bebai suante - mi za guk sawmnihlegiat ahi hi.
Azgad suante - mi tul nih za thum sawmnihlenih ahi hi.
Adonikam suante - mi za guk sawmguklesagih ahi hi.
Bigvai suante - mi tul nih sawmguklesagih ahi hi.
Adin suante - mi za guk sawmngalenga ahi hi.
Ater a kici Hezekiah suante - mi sawmkualegiat ahi hi.
Hashum suante - mi za thum sawmnihlegiat ahi hi.
Bezai suante - mi za thum sawmnihleli ahi hi.
Harif suante - mi za khat sawmlenih ahi hi.
Gibeon suante - mi sawmkualenga ahi hi.
Bethlehem leh Netofah khuami - za khat sawmgiatlegiat ahi hi.
Anathoth khuami - za khat sawmnihlegiat ahi hi.
Bethazmaveth khuami - sawmlilenih ahi hi.
Kiriathjearim, Khefirah, leh Beeroth khuami - za sagih sawmlilethum ahi hi.
Ramah leh Geba khuami - za guk sawmnihlekhat ahi hi.
Mikmash khuami - za khat sawmnihlenih ahi hi.
Bethel leh Ai khuami - za khat sawmnihlethum ahi hi.
Nebo adang khat khuami - sawmngalenih ahi hi.
Elam adang khat suante - tul khat za nih sawmngaleli ahi hi.
Harim khuami - za thum sawmnih ahi hi.
Jerikho khuami - za thum sawmlilenga ahi hi.
Lod, Hadid, leh Ono khuami - za sagih sawmnihlekhat ahi hi.
Senaah khuami - tul thum za kua sawmthum ahi hi.
Siampite sung panin: Jeshua-te beh panin Jedaiah suante - za kua sawmsagihlethum ahi hi.
Immer suante - mi tul khat sawmngalenih ahi hi.
Pashhur suante - mi tul khat za nih sawmlisagih ahi hi.
Harim suante - mi tul khat sawmlesagih ahi uh hi.
Levi mite sung panin: Hodevah-te beh panin Jeshua suante leh Kadmiel suante - sawmsagihli ahi hi.
Lasate sung panin Asaf suante - mi za khat sawmligiat ahi hi.
Kongcingte nam sung panin Shallum suante, Ater suante, Talmon suante, Akkub suante, Hatita suante, leh Shobai suante - mi za khat sawmthumgiat ahi uh hi.
Biakinn nasemte sung panin a hong ciahkikte: Ziha suante, Hasufa suante, Tabbaoth suante,
Keros suante, Sia suante, Padon suante,
Lebana suante, Hagaba suante, Shamai suante,
Hanan suante, Giddel suante, Gahar suante,
Reaiah suante, Rezin suante, Nekoda suante,
Gazzam suante, Uzza suante, Paseah suante,
Besai suante, Meunim suante, Nefushesim suante,
Bakbuk suante, Hakufa suante, Harhur suante,
Bazlith suante, Mehida suante, Harsha suante,
Barkos suante, Sisera suante, Temah suante,
Neziah suante leh Hatifa suante ahi uh hi.
Solomon nasemte suanlekhakte sung panin: Sotai suante, Sofereth suante, Perida suante,
Jaala suante, Darkon suante, Giddel suante,
Shefatiah suante, Hattil suante, Pokherethhazzebaim suante, leh Amon suante ahi uh hi.
Biakinn nasemte leh Solomon nasemte suanlekhakte mi a vekpi-in za thum sawmkuanih a pha uh hi.
Temelah, Telharsha, Kherub, Addan, leh Immer khuate panin a hong ciahkik, Israel mi hinapi-in amau behlephung a kan theilo mite:
Delaiah suante, Tobiah suante, leh Nekoda suante, mi za guk sawmlinih ahi uh hi.
Siampite sung panin zong: Hobaiah suante, Hakkoz suante, Barzilai suante (amah in Gilead mi Barzilai tanute khat tenpihin tua min tawh a kilo pah) ahi uh hi.
Hih mite in khang ciamtehna sungah a kiciamteh mite lakah amau min a zon uh hangin mulo uh ahih manin amaute a siangloin seh uh a, siampi nasep semsak theilo uh hi.
Tua hi a, Urim leh Thummim aisanna tawh ai san ding siampi khat a om matengin amaute in biakna an siangtho pente a neklohna ding uh gam ukpa in a gen hi.
Mi a vekpi-in tul sawmli tul nih zathum sawmguk pha a,
amaute nasem numei leh pasal tul sagih zathum sawmthumsagihte kisimlo lai hi. Tua banah amaute in lasa numei leh pasal za nih sawmlinga nei uh hi.
Amau sakol za sagih sawmthum guk, a la-sakol uh za nih sawmli nga,
a kalaoh uh za li sawmthum nga, leh a late uh tul guk za sagih sawmnih a pha hi.
Beh lutang mi pawlkhat in nasepna dingin nate pia uh hi. Gam ukpa in vanmanpha koihna-ah kham darik tul khat, kuang-uk sawmnga, leh siampipuan za nga sawmthum a pia hi.
Tua ciangin beh lutang pawlkhatte in vanmanpha koihna-ah kham darik tul sawmnih leh ngun mina tul nih za nih a pia uh hi.
Tua ciangin midangte piakte pen kham darik tul sawmnih, ngun mina tul nih, leh siampipuan sawmguklesagih ahi hi.
Tua ciangin siampite, Levi mite, leh mi pawlkhatte Jerusalem khua leh a kiimah teng uh hi; kongcingte, lasate, biakinn nasemte, leh Israel midangte amau khuapi ciatah a teng uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors