Tedim Lai Siangtho

Paunak 19

Zuau genin mihai hihna sangin citakin zawn khiukheuna hoihzaw hi.
Thuthei lopi-in lawpluatna hoihlo a, mawk nawhtatna in lungkhamna piangsak thei hi.
Mi pawlkhat in amau haitatna hangin gimna a ngah hinapi-in Topa ngawhin mawk heh uh hi.
Mihaute in lawm mu thuahthuah a, mizawngte in a neihsun teng nangawn khahsuahsuah uh hi.
Thuman genlo teci in gim tuak pelmawh ding a, zuaugen mi suaktalo ding hi.
A cingh mihaupa maipha ngah ding ki-ut ciat a, na a piak mi khempeuh ama lawm ahi hi.
Mi khempeuh in a sanggam zawngpa uh mudah ciat ahih manin a lawmte in a taisatna a thu lamdang hilo hi.
Pilna a zongpa in ama phattuamna ding a zong hi a, thu a thei mipa sepna mavang ding hi.
Thumanlo teci in gim tuak pelmawh ding a, zuaugen mi in sihna thuak ding hi.
Mihaite a nop lua-in a nuntak ding kilawmlo a, silate in miliante a uk ding kilawmlo zaw lai hi.
Pilna in mi lungduaisak a, mi hong hehsaknate kiphawkmawh bawlna in minthanna ahi hi.
Kumpipa hehna humpinelkai hawk bangin lauhuai a, ama pahtakna lopa tunga daitui taak bangin deihhuai hi.
Tapa hai pen a pa lungkhamna hi a, zi phunphun pen a theu theilo guahciin tawh kibang hi.
Inn leh neihsate pen pate tung panin a kiluah hi a, zi pil ahih leh Topa bek in hong pia thei hi.
A thadahte lumlum a, a mawk omte a gil kial hi.
Thukham a zuite a khan sau ding a, thukham a zuilote si ding hi.
Mizawngte tungah a piate in Topa tungah a pia hi a, Topa in a cingin amaute tungah lohkik ding hi.
Thu hong mantheih lai-in na ta thuhilh in; na hilh kei leh a siatna ding a deih na hi hi.
Migilopa ama thuak ding gimna mah thuaksak zaw in. Honkhia lecin na hotkhiatkik zelzel kul ding hi.
Thu kigente ngai-in hong kihilhte mang lecin mailamah na pil ding hi.
Mihing ngaihsutna-ah thu tampi om a, ahi zongin Topa deihna tawh a kituakte bek kimang ding hi.
Duhhopna pen mindaina hi a, zuau genpa hihna sangin mizawng hihna hoihzaw lai hi.
Topa a zahtakte a khan sau a, lungkim takin nuamsa-in om uh a, siatna bangmah tuak khalo uh hi.
A thadah mi in a khut tawh ankuang sawksukin a kam sungah a tuttohkik ding nangawn utlo liang hi.
Thu theilote in satna bek tawh pilna ngahzo a, thungaihsun theite in taina lel tawh pilna ngahzo uh hi.
A pa nawtgawpin a nu a notkhia tapa pen zumna leh mindaina a piangsak tapa ahi hi.
Thuhilhna a mang nuamlo tapa pen pilna a thei khalo ding tapa ahi hi.
Mi a susia nuam teci in thuman gen nuamlo a, migilote in gitloh tatna nuamsa uh hi.
Mi a thusimlote in ciangduai thuak uh a, mihaite in satna thuak uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors