Tedim Lai Siangtho

Paunak 2

Ka ta aw, kong hilhte thei in la, kong gente mangngilh kei in.
Pilna thute limtakin ngai in la, na theihtel zawhna dingin hanciam in.
Thu theihna ding hanciam takpi in la, thu muhna ding hahkat takpi in.
Ngun, ahih kei leh a kiseel sum manpha zon bangin, hahkatin pilna zong in.
Tua hi leh, Topa zahtakna thu na thei ding a, Pasian na theitel ding hi.
Bang hang hiam cih leh pilna a piapa pen Topa hi a, amah pen pilna leh siamna a hilhpa ahi hi.
Pasian in thuman mite pilna guan a, midikte a hu hi.
Amah in thutang mite cing a, amah a itte a kem hi.
Tua hi leh thuman leh thutang a hoih leh a kilawm na thei ding hi.
Tua ciangin mipil na suak ding a, na pilna hangin nuam na sa ding hi.
Na thungaihsut theihna leh na thutelna in nangmah hong hu-in,
a sia-in na gamtatkhak ding hong kem ding a, kampauna tawh buaina a piangsak thei mi,
nuntakna manin a nungtalo, mawhna khuamial sungah a gamta,
a sia-in gamtat ding nuam a sa, a sia-a gamtatna-ah a lungkim mahmah,
mi lungsim kawi, muan theihloh ding mite panin nang hong kem ding hi.
A pasal tungah citak loin a pasal a nusia, Pasian mai-ah a kiciamna a mangngilh, kam khum mahmah tawh nangmah zol ding a hanciam, numei paktatte panin hong cing ding hi.
Tua nu inn-ah pai lecin sihna lampi a zui na hi a, misite gam a zuan na hi hi.
Tua bang numei tawh mawhna a bawl mite in nuntak nuam neikik ngeilo uh hi.
Tua ahih manin mihoihte gamtat bangin na gamta ding a, thuman mite gamtatna na zui ding hi.
Bang hang hiam cih leh mi thuman, miginate, hih i leitungah tengin om ding uh a,
ahi zongin Pasian in leitung panin migilote lawnkhia-in, singkung zungbawh bangin mawhneite botkhia ding hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors