Tedim Lai Siangtho

Paunak 23

Miliante tawh an nekhawm dingin na tut uh ciangin na tutpihpa limtakin en un.
An a ngaklah thei mi na hih khak uh leh zong limtakin kidawm un.
Hong thangsiahna hi khathei ding ahih manin tua anlimte lunggulh pah lua kei un.
Hauhnop man bekin sum sila suak kei un la, a manloin gamtakha kei un.
Na ngahsa uh sumte mitphiat kalin beimang thei a, muvanlai bangin thakhatin lengmang thei hi.
A cil tentan mite an neksak kei un la, a anlimte uh duhgawhkha kei un.
"Ne ne un," hong cih hangin a cih takpi hilo hi. Bang hang hiam cih leh na dangtawng a hong sun samzang nekkhak tawh kibang ding hi.
Na neksa teng uh na luakhia kik ding uh a, na kamsiam ngah teng uh maimang ta ding hi.
Mihaite pil hopih kei un; amaute in a manphatna phawk theilo uh hi.
Tanglai gisuang khin kei un la, tagahte leitang va keek kei un.
Amaute a pawlpihpa pen Topa hi a, note langkhatah amaute panpih ding hi.
Hong kihilhnate zui un la, pilna thu hong kigente ngai un.
Naupangte sat ding lunghiang kei un; satna hangin silo ding hi.
Ciangduai tawh sat le uh cin nuntaklawh zaw ding uh hi.
Ka ta aw, mipil suak lecin ka lungdam mahmah ding hi.
Thuman na gen ciangin ka nuam mahmah ding hi.
Mawhnei mite engkha kei in la, Topa zahtakna zom paisuak in.
Tua bang hi lecin lametna om a, cithei-in na khan sau ding hi.
Ka ta aw, ka thu ngai in la, mipil suak in; lampi man zuih ding ngaihsutpi-in nei in.
Zu nenete tawh kikhawl kei in la, a uisante tawh kithuahkha kei in.
Zu nenete leh a uisante zawng ding uh a, a ne beka nitumte in puansia bek silhzo ding hi.
Nangma pianna na pa thu ngai in la, na nu a teek ciangin simmawh bawl kei in.
Thuman, pilna, siamna, thungaihsut theihna lei in; zuakkhiat dingin tuate pammaih lua hi.
Ta hoih a nei pa a lung dam ding a, ta pil a nei pa a ta tungah lungkim ding hi.
Na nu leh na pa a kipakna dingin gamta in la, na pianna nu lungdamsak in.
Ka ta aw, ka thugente ciamteh in la, keima gamtat bangin nang zong gamta in.
Numei paktatte pen kiattheihna ding gum tawh kibang a, numei ginalote pen tangciak theihna hawkguam tawh kibang hi.
Gutate bangin nang hong buksim a, mi tampi tak siasak uh hi.
Kuate in gal nei a, kuate in dahna thuak hiam? Thu omlopi-in kuate liam a, thu omlopi-in kuate a mit san gega hiam?
Zu ne-a a tut khote zu a nenete ahi hi.
Hai sungah a phuan seuhseuh gawl sungah a tumsuk hithit thei leenggahzu san etin nei kei in.
A tawpna-ah gulpi bangin nang hong tu ding a, gul gunei in a tuk na bang ding hi.
Na mitah na lamdangdang hong suak ding a, hoihtakin na pau thei nawn kei ding hi.
Tuipi tungah a lum tawh na kibang ding a, a suk awn a to awn teembaw dawna tuang tawh na kibang ding hi.
"Hong vuak hangun ka liam kei a, hong sat hangun ka phawk kei hi. Ka pilvang ciangin zu ka ne kik ding hi," na ci ding hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors