Tedim Lai Siangtho

Paunak 30

Jakeh tapa Agur thugente: Amah in, "Pasian aw, ka lunggim a, ka cihna ding ka thei kei hi.
Ka hai lua a, mihing ka sun kei hi. Mihing bangin ngaihsut siamna ka nei kei hi.
Pilna thu ka thei kei a, Pasian thu ka theih omlo hi.
Vantungah kua kahto a, leitungah kua hong kumsuk kik ahi hiam? Kua in a khutsungah huihte lomcip a, puan tawh tuite tuncip ahi hiam? Kua in leitung bulpite phut kip ahi hiam? Tua bang mi na theih ngei leh a tapa min bang ahi hiam?
"Pasian in a thugen khempeuh a manna laktel a, amah a belte-a dingin kidalna lum ahi hi.
Ama genlohpi behlapsak kei in; na tua cih leh amah in nang hong tai-in zuau thugen na hihna hong kilang ding hi," a ci hi.
Pasian aw, thu nih kong ngen hi. Ka sih ma-in tuate hong pia in.
Zuauna leh khemna ka zat lohna dingin hong huh in la, a haulualo, a zawnglua loin hong bawl in la, ka khamkhop zah lian bek an hong pia in.
Haulua leng nang hong nialin, "Topa i cih kua ahi hiam?" kong ci khading a, zawnglua leuleu leng mi na guksakin ka Pasian min kong daisak khazel ding hi.
Sila khat a topa kiangah gensia kei in; amah in nang hong gensia-in gimna na thuakkha ding hi.
A pate samsia-in a min a daisak, a nute a phatlo mi pawlkhat om hi.
Amaute a nin mahmah hinapi-in amau muhna-ah siang a kisa mahmah mi pawlkhat om hi.
Mihoih pha mahmahin a kingaihsun, a kiliansak mahmah mi pawlkhat om hi.
A ha uh namsau tawh a kibang gamsung mizawngte a netum, mi cimawhte a liaktum mi pawlkhat om hi.
Vot in tanu nih nei a, khat in, "Hong pia in," ci a, a khat in zong, "Hong pia in," mah ci veve hi. "Phazo ta," a ci ngeilo nam thum om a, eh! li hi zaw:
Han khuk, taciing numei, tui a deih tawntung lei keu, leh a kisumit zolo meikuang.
A pa a simmawh mipa, a nu thu a mang nuamlo mipa, va-ak in a mittang khelkhiat sakin musanete in a sa ne ding uh hi.
Ka theihzawh hetloh a lamdang mahmah thu thum om a, eh! li hi zaw:
Vanah musane a lentheihna zia, suangpi tungah gul a pai theihna zia, tuipi tungah teembaw a pai theihna zia, leh nungak tangval a kingaihna zia.
A citaklo zi hih bangin gamta hi: Midang tawh khialin tua ciangin kisilsiang a, "Khialhna bangmah gamta kei ing," ci khem hi.
Leitung mi khempeuh in a thuakzawh loh thu thum, eh! thu li om a,
sila khat kumpi a suah ciang, mihai khat in a duh bangbang a nek zawh ciang,
a muhthadahhuai numei khat in pasal a neih ciang, nasem numeino in a tonu za a suan ciang.
A neu mahmah ganhing nam li leitungah om a, ahi zongin a pil penpente ahi hi.
Miksite: A hat hetlo ganhing hinapi-in khuakhal sungin a nek ding uh kholzo uh hi.
Ngalvangte: A thahatlo ganhing hinapi-in suang lakah a kua ding bawl uh hi.
Kauphete: Kumpi neilo napi-in a kituak diamdiamin hontat thei uh hi.
Innhikte: Khutsunga tawizawh ganhing hilel napi-in kumpi innsungah tengzo uh hi.
A gamtatna i et ciangin a thupi suak mahmah thum, eh! li om hi.
Humpinelkai: Ganhing lak pan a hatpen kuamah a kihta lo.
Aklui: A kihisak pai kuankuan. Keeltal: A kihisak pai gangan. Kumpipa: A mite mai-ah a pai lanlan.
Kiphasakin na hai pau ngei a, thusia bawl ding na ngaihsut ngei khak leh limtakin thu ngaihsun pha in.
Bawngnawi toktok lehang thawhbat hong suak a, mi khat nak tupsak lehang si hong luang a, mi phin lehang kitotna hong piang hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors