Piancilna 1

A kipat cilin Pasian in vantung leh leitung a piangsak hi.
Leitung in limlemeel neiloin a awngthawlpi ahi hi. Tuipi tung tengah khua mial bikbek a, tua tui tungah Pasian Kha in na a sem hi.
Pasian in, "Khuavak om hen," ci hi; tua ciangin khuavak om pah hi.
Pasian in tua khuavak hoih hi, ci-in a mu hi. Pasian in khuamial panin khuavak khenkhia hi.
Pasian in khuavak pen "Sun" ci a, khuamial pen "Zan" ci hi. Nitak hong bei-in, zingsang hong tung a, ni khat ni ahi hi.
Pasian in, "Tuite laizangah van kuumpi om hen la, tua van kuumpi in tui leh tui kikhensak hen," ci hi.
Pasian in van kuumpi bawl a, van kuumpi tunga om tuite leh van kuumpi nuai-a om tuite a khen hi. Tua mah bangin a piang pah hi.
Pasian in van kuumpi pen "Vantung" ci hi. Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, ni nih ni ahi hi.
Pasian in, "Vantungte nuai-a om tuite mun khatah kikhawm hen la, lei keu kidawk hen," ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.
Pasian in lei keu pen "Leitung" ci a, a kikaikhawm tuite pen "Tuipi" ci hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.
Pasian in, "Leitung in kung tuamtuamte piangsak hen la, tang a nei kungnote, a gah sungah tang a om singgah kungte, amau nam ciatin leitungah piangsak hen," ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.
Leitung in kung tuamtuamte piangkhiasak a, kungnote in amau nam ciatin tang piangsakin, singkung in a sungah tang a om gahte piangsakin, amau nam ciatciatin piangsak hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.
Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, ni thum ni ahi hi.
Pasian in, "Sun leh zan a khen dingin vantungah khuavakte om hen; tuate pen pawi hun leh khuahun, ni leh kumte khenna ding hi hen la,
leitung khua a vaksak dingin vantungah khuavak hi uh hen," ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.
Pasian in khuavak lian nih bawl a, khuavak lianzaw pen sun a uk ding, khuavak neuzaw pen zan a uk dingin bawl a, amah in aksite zong a bawl hi.
Leitungah khua a vaksak ding, sun leh zan a uk ding, khuamial panin khuavak a khenkhia dingin Pasian in vantungah tuate a koih hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.
Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, ni li ni ahi hi.
Pasian in, "Tuite in a nungta ganhing honpite piangsak hen la, vantung kantanin leitungah vasate leeng ta hen," ci hi.
Tua ahih ciangin Pasian in tuipi ganhing golpite leh amau nam ciatin tuipi sungah tampi a pha, nuntakna a nei a gamtang thei ganhing namkim leh kha a nei vasa khempeuh amau nam ciatin a piangsak hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.
Pasian in amaute thupha pia a, "Ci pha-in tampi pha-in, tuipi sung dim un la, leitungah vasate tampi pha un," ci hi.
Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, a ni nga ni ahi hi.
Pasian in, "Nuntakna a nei ganhingte amau nam ciatin leitung in piangsak hen: Innsa, gamsa, leh a bokvak ganhingte amau nam ciatin piang ta hen," a ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.
Innsa, gamsa, leh a bokvak ganhing khempeuh amau nam ciatin Pasian in a piangsak hi. Pasian in tua pen hoih hi, ci-in a mu hi.
Tua ciangin Pasian in, "Eima lim, eimah hong sunin mihing bawl ni. Tuipi ngasate tung, huihlak vasate tung, ganhingte tung, leh leitunga a bokvakte khempeuh tungah ukna neisak ni," a ci hi.
Tua ahih ciangin Pasian in ama lim bangin mihing piangsakin, Pasian lim bangin amah a piangsak hi. Amah in pasal leh numei a piangsak hi.
Pasian in amaute thupha pia a, Pasian in amaute tungah, "Ci pha-in tampi pha un la, leitung dimin zo un. Tuipi ngasate tung, leitungah a gamtang, a nungtate khempeuh tungah ukna nei ta un," a ci hi.
Pasian in, "En un, leitung maitang khempeuhah a om, tang a piangsak kungnote khempeuh leh a gah sungah tang a om singkung khempeuh note tungah kong pia khinta hi. Tuate an-in na nei ding uh hi.
Leitung ganhing khempeuhte tung, huih lak vasate khempeuh tung, leitungah a bokvakte khempeuh tung, nuntakna hu a neite khempeuh tungah an dingin kung hing khempeuh ka hong pia khinta hi," a ci hi. Tua mah bangin a piang pah hi.
Pasian in a bawlsate khempeuh en a, hoih sa mahmah hi. Nitak hong bei-in zingsang hong tung a, a ni guk ni ahi hi.