Tedim Lai Siangtho

Piancilna 20

Mamre panin Negeb gamah Abraham paisuk a, Kadesh leh Shur kikal Gerar-ah tawlkhat sung a teng hi.
Abraham in a zi Sarah pen, "Ka sanggamnu hi," ci hi. Gerar kumpipa Abimelek in mi sawlin Sarah samsak hi.
Ahih hangin zanin mang sungah Abimelek kiangah Pasian pai a, ama kiangah, "En in, na laksa numei hangin nang a si ding na hi hi. Bang hang hiam cih leh amah, mi khat zi ahi hi," a ci hi.
Ahi zongin Abimelek in amah zuan nailo hi. Tua ahih ciangin amah in, "Topa aw, nang in midikpa that ding na hi hiam?
Amahmah in kei kiangah, Amah, ka sanggamnu ahi hi, hong ci hilo ahi hiam? A numei mahmah in zong, Amah, ka sanggampa ahi hi, hong ci hi. Tua ahih ciangin lungsim kisuang hetloin a gamta ka hi a, khial ka kisa kei hi," a ci hi.
Tua ciangin Pasian in a mang sungin ama kiangah, "Hi hi, lungsim kisuanna omloin hih bangin na gamtatna thu ka thei a, kei tungah na khialhlohna dingin a hong kempa keimahmah ka hi hi. Tua ahih ciangin nang, amah kong lawngsak kei hi.
Tua ahih ciangin tu-in mipa zi piakik in. Bang hang hiam cih leh amah, kamsang khat hi a, amah in nang-a dingin thu hong ngetsak ding a, nang na nungta ding hi. Ahih hangin nang in tua numei na piakkik kei leh nang leh na mi khempeuh na sih taktak ding uh thei in," a ci hi.
Tua ahih ciangin zingsangin Abimelek tho baih a, a nasemte samin hih thute khempeuh amaute kiangah a gen hi. Amaute nak lau mahmah uh hi.
Tua ciangin Abimelek in Abraham samin ama kiangah, "Bang hangin ko tungah hong hici gamtat na hi hiam? Kei leh ka kumpi gam sungah khialhna lianpi khat nong tutna dingin nang tungah bang khialhna nei ka hi uh hiam? Hih dinga kilawmlo nate kei tungah nong hih hi," a ci hi.
Tua ciangin Abimelek in Abraham kiangah, "Hih banga na gamtatna dingin bang ngaihsun na hi hiam?" ci lai hi.
Abraham in, "Hih lai munah Pasian zahtakna om hetlo hi. Ka zi hangin amaute in kei hong that ding hi, ci-in ngaihsun kha ka hih manin hih bangin a gamta ka hi hi.
Tua thamloin a taktakin amah ka sanggamnu mah ahi hi. Pa kikhat, nu tuam ka hi uh a, amah ka tenpih ahi hi.
Pasian in ka pa inn panin hong paikhiatsak ciangin ama kiangah, Hih pen kei tunga nong hih ding na migitna ahi hi: I paina peuhpeuhah kei pen ka sanggampa hi, hong ci in, ka ci hi," a ci hi.
Tua ciangin Abimelek in tuu leh bawngtalte, sila numei leh sila pasalte la-in Abraham pia a, ama tungah a zi Sarah a pia kik hi.
Abimelek in, "En in, ka leitang, na mai-ah om hi. Nangmah in hoih na sakna munah teng in," a ci hi.
Sarah kiangah, "En in, na sanggampa tungah ngun tang tul khat ka pia khin hi. Nang tawh a om mite khempeuh mai-ah nangma dikna a kilatna ahi hi. Mi khempeuh mai-ah nang a manin hong kibawl hi," a ci hi.
Tua ciangin Abraham in Pasian tungah thu ngen a, Pasian in Abimelek a damsak hi. Amaute in ta a neih theihna dingin a zi leh a sila numeite zong a damsak hi.
Bang hang hiam cih leh Topa in Abraham zi Sarah hangin Abimelek innkuan naubu khempeuh khakcipsak khin hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors