Tedim Lai Siangtho

Piancilna 30

Rachel in Jakob tawh ta a neih lohna a kimuh ciangin, amah in a sanggamnu eng hi. Amah in Jakob kiangah, "Ta hong pia in, tua ahih kei leh si ning!" a ci hi.
Rachel tungah Jakob heh mahmah a, amah in, "Nang tungah ta hong pialo Pasian munah om ka hi hiam?" a ci hi.
Tua ciangin amah in, "Hih lai-ah ka nasem numei Bilhah om hi. Ka phei tungah ka tawi ding ta hong neihna ding, leh ama sung panin suanlekhak ka neih theihna dingin amah tawh lumkhawm in," a ci hi.
Tua ahih ciangin a nasem numei Bilhah ama tungah zi-in a pia hi. Jakob in tuanu luppih hi.
Bilhah gai-in Jakob tawh tapa khat nei hi.
Tua ciangin Rachel in, "Pasian in kei thu a hoihin hong khen zo a, amah in ka aw zong za zo-in tapa khat hong pia hi," a ci hi. Tua ahih ciangin amah in a min Dan a phuak hi.
Rachel nasem numei Bilhah gai kikin Jakob tawh tapa a nihna nei hi.
Tua ciangin Rachel in, "Nakpi takin hanciamna tawh ka sanggamnu ka zo hi," a ci hi. Tua ahih ciangin ama min Naftali a phuak hi.
Leah in ta neih a tawplam a kimuh ciangin, amah in a nasem numei Zilpah la-in Jakob tungah zi-in a pia hi.
Tua ciangin Leah nasem numei Zilpah in Jakob tawh tapa khat nei hi.
Leah in, "Kaam pha!" ci hi. Tua ahih ciangin ama min Gad a phuak hi.
Leah nasem numei Zilpah in Jakob tawh tapa a nihna nei hi.
Leah in, "Kei lungdam ing! Bang hang hiam cih leh numei dangte in kei a lungdam hong ci ding uh hi," a ci hi. Tua ahih ciangin ama min Asher a phuak hi.
Mangbuh lak hun laitakin gamlakah Reuben pai-in zawl-ai kungte va mu a, tuate a nu Leah kiangah a ciahpih hi. Tua ciangin Rachel in Leah kiangah, "Na tapa zawl-ai kungte kimkhat kei hong hawm in, hong thum ing," a ci hi.
Ahih hangin Leah in, "Ka pasal nong suh thuneu sa na hi hiam? Ka tapa zawl-ai kungte zong hong sut lai ding na hi hiam?" a ci hi. Rachel in, "Tua ahih leh na tapa zawl-ai man dingin tuzanin amah, nang tawh hong lumkhawm thei ding hi," a ci hi.
Nitakin lo panin Jakob hong ciah ciangin, amah a dawn dingin Leah paikhia a, "Kei kiangah hong lum in. Bang hang hiam cih leh ka tapa zawl-ai kungte tawh nang kong cial zo hi," a ci hi. Tua ahih ciangin tua zan amah tawh a lumkhawm hi.
Pasian in Leah thu ngai a, amah gai-in Jakob tawh tapa a ngana a nei hi.
Leah in, "Ka nasem numei ka pasal tungah pia ka hih manin Pasian in ka thacial hong pia hi," a ci hi. Tua ahih ciangin ama min Issakhar a phuak hi.
Leah gai kik a, Jakob tawh tapa a gukna a nei hi.
Tua ciangin Leah in, "Pasian in moken hoih kei hong guan hi. Tu-in ka pasal in kei hong pahtawi ding hi. Bang hang hiam cih leh amah tawh tapa guk ka nei khin hi," a ci hi. Tua ahih ciangin ama min Zebulun a phuak hi.
Tua khit ciangin amah in tanu khat nei a, a min Dinah a phuak hi.
Tua ciangin Pasian in Rachel phawk a, Pasian in ama thu ngai-in a naubu honsak hi.
Amah gai-in tapa khat nei a, "Pasian in kei hong kikona teng lakhia khinta hi," a ci hi.
Amah in a min Josef phuak a, "Topa in tapa khat hong pia beh hen!" a ci hi.
Rachel in Josef a neih khit ciangin, Jakob in Laban kiangah, "Keima inn leh ka gamah ka ciahkik theihna dingin kei hong sawl in.
Nang tunga kong thalawhsa ka zite leh ka tate hong pia in la, hong paisak in. Bang hang hiam cih leh nangma na kong sepsaksa na thei hi," a ci hi.
Ahih hangin Laban in ama kiangah, "Kei, thu hong gen sak dih in. Topa in nangma hangin kei thupha hong piakna ka thei hi.
Na thaman ding hong gen lecin kong pia ding hi," a ci hi.
Jakob in ama kiangah, "Nangma na kong sepsak khitna leh keima kep sungin na ganhingte tampi a phakna nangmahmah in na thei hi.
Bang hang hiam cih leh kei kong pai ma-in nang in tawm bek na nei a, tu-in tampi takin a khang hi. Ka sepna peuhah Topa in nang thupha hong pia hi. Ahih hangin tu-in keima innkuan-a ding cik ciangin ken vaihawm ding ka hi hiam?" a ci hi.
Amah in, "Nang bang hong pia ding ka hi hiam?" a ci hi. Jakob in, "Bangmah dang nong pia kei ding hi. Hih bangin nong hih nak leh na tuuhonte vak kikin ka kem ding hi.
Tuni-in na tuuhonte khempeuh lakah hong paisak in la, tua sung panin tuu a puang leh a gial khempeuh, leh tuuno a vom khempeuh leh keel lak panin a gial leh a puang khempeuh hong khenkhiasak in; tuate keima thaman hi ding hi.
Tua ahih ciangin nang tung pana ka thaman a en dingin nong pai ciangin ka thumanna na hong nung muh ding hi. Keel lakah a puanglo leh a giallo peuhmah leh tuuno lakah a vomlo peuhmah, kei kiangah a kimuh zenzen leh, gukin kiseh pah ding hi," a ci hi.
Laban in, "Hoih hi! Na cihsa bangin hisak ni," a ci hi.
Ahih hangin Laban in tua ni-in keeltal a dung gial leh a bem gialte, keelpi a puang leh a gialte, a tungah a kang mun a om khempeuh leh tuuno a vom khempeuh la khia-in, ama tapate kep dingin tuate a koih hi.
Jakob kiang panin ni thum paina gamlapi-ah tua ganhonte a paipih hi. Jakob in Laban ganhon a omlai teng an a vak hi.
Tua ciangin Jakob in poplar kung, almond kung, leh hiangpa kungte tung pan ciangkhut ding a thak satin la a, a ciangkhutte a kang mun a om dingin kheh a, a ciangkang kangte kidawksak hi.
Amah in a khehsa ciangkangte tuiluang, tuipiakna tuikuang, tuuhonte tui dawn dingin a hong paina mun, tuuhonte mai-ah a koih hi. Amaute tui dawn dingin hong pai uh ciangin a nu leh a pa omkhawm uh ahih manin,
tuuhonte tua ciangkangte mai-ah omkhawm uh hi. Tua ahih ciangin tuuhonte in a dung gial, a puang leh a gial ta nei uh hi.
Jakob in tuunote khenkhia a, tuuhonte maitang pen a dung gialte leh Laban tuuhon sunga a vomte khempeuh lam nga sak hi. Amah in ama-a honte a tuamin koihkhia-in, Laban tuuhonte tawh koihkhawm lo hi.
Tuuhon sung panin a thahat zawte a huk ciangin, amaute tua ciangkangte lakah a gai theihna dingin Jakob in tuuhonte muhna, tuiluang sungah a ciangkangte a koih hi.
Ahih hangin tuuhon a gina lote mai-ah tua ciangkangte koih lo hi. Tua ahih ciangin a ginalo zawte Laban-a hi a, a thahat zawte Jakob-a ahi hi.
Tua ahih ciangin Jakob a hauhna nakpi takin khang a, tuuhon lianpi, nasem numei, nasem pasal, kalaoh, leh late a nei hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors