Tedim Lai Siangtho

Piancilna 38

Tua hun laitakin Judah a sanggamte kiang panin paisukin, Adullam mi Hirah min nei mi khat tawh omkhawm hi.
Tua lai-ah Judah in Kanaan mi Shua tanu mu hi. Amah in tuanu tenpihin luppih a,
tuanu gai-in tapa khat nei a, amah in a min Er a phuak hi.
Tuanu gai leuleu-in tapa khat nei a, tuanu in a min Onan a phuak hi.
Tuanu in tapa khat nei leuleu-in a min Shelah a phuak hi. Tuanu in amah tawh Shelah a neih laitakin Khezib-ah amah a om hi.
Judah in a tapa masa Er-a dingin zi khat la a, tuanu min Tamar ahi hi.
Ahih hangin Judah ta masa Er pen Topa muhna-ah hoihlo a, Topa in amah that hi.
Tua ciangin Judah in Onan kiangah, "Na sanggampa zi tawh lumkhawm in la, tuanu tungah pasal sanggamte tavuan sem in la, na sanggampa-a dingin ta nei in," a ci hi.
Ahih hangin Onan in tate pen ama-a ahih loh ding thei hi. Tua ahih ciangin a sanggampa zi tawh a lupkhawm ciangin a sanggampa tungah ta pia khading ahih manin a natui leilakah buasak hi.
Ama gamtatna Topa muhna-ah lungkimhuai lo a, Topa in amah zong a that hi.
Tua ciangin Judah in a monu Tamar tungah, "Ka tapa Shelah a gol mateng na pa inn-ah meigongnu-in va om in," a ci hi. Bang hang hiam cih leh a sanggamte mah bangin amah zong si khading ci-in lau hi. Tua ahih ciangin Tamar pai-in a pa inn-ah a om hi.
Tua hun sungin Judah zi, Shua tanu si hi. Judah a dahna hun a ven ciangin a lawm Hirah tawh Timnah-a ama tuumul a mette kiangah paito hi.
"Na teekpa a tuute mul met dingin Timnah-ah paito hi," ci-in Tamar kiangah a kigen ciangin,
a meigong numei puan suahkhia-in, a kituamna silhin amah kituam a, Timnah paina lampi gei-a Enaim paina munah na tu hi. Bang hang hiam cih leh Shelah a khang cing khin ahihna amah in thei a, ahi zongin amah tawh kitengsak nailo hi.
Judah in tuanu a muh ciangin amah in a mai tuam ahih manin numei paktat dingin ngaihsun hi.
Lampi gei-a tuanu kiangah amah pai a, "Hong pai in, lumkhawm ni," a ci hi. Bang hang hiam cih leh tuanu pen a monu ahihlam theilo hi. Tuanu in, "I lupkhop man dingin kei bang hong pia ding na hi hiam?" na ci hi.
Amah in dawngin, "Keelhon panin keelno khat hong puak ning," a ci hi. Tuanu in, "Nong puak mateng khapna khat nong pia ding hiam?" na ci hi.
Amah in, "Bang khapna nang hong pia ding ka hi hiam?" a ci hi. Tuanu in dawngin, "Na min gelhna leh na khauhual leh na khutsunga om na ciangkhut," na ci hi. Tua ahih ciangin amah in tuanu tungah tuate pia-in, amah luppih a, amah tawh tuanu a gai hi.
Tua ciangin amah dingin paikhia a, a kikhuhna puan suahkhia-in meigong numei ahihna puan a silh hi.
Numei khutsung panin a khapna a lakik dingin Judah in Adullam mi a lawmpa a ganno tawh a sawl ciangin, amah in tuanu mu zolo hi.
Amah in tua lai mun mite dong a, "Lam gei Enaim-a om numei paktatnu koi-ah om ahi hiam?" a ci hi. Amaute in, "Hih lai-ah numei paktat om ngeilo hi," na ci uh hi.
Tua ahih ciangin Judah kiangah amah ciahkikin, "Amah ka mu kei hi. Tua lai mun mite in, Hih lai-ah numei paktat om ngeilo hi, zong hong ci uh hi," a ci hi.
Judah in dawngin, "Eite hong kinuihsan khading ahih ciangin a nate ama-a dingin kem mai hen. Hih ganno ka puak a, nang in tuanu na muhlohna na thei hi," a ci hi.
Tua zawh kha thum ciangin Judah tungah, "Na monu Tamar paktatin gamta hi. Tua thamloin paktatna tawh naupaii hi," ci-in kigen hi. Judah in, "Amah paikhiatpih un; amah kihaltum hen," na ci hi.
Amah a kipaikhiatpih laitakin amah in a teekpa kiangah kam khak a, "Hih nate a neipa tawh nau ka nei hi," a ci hi. Tuanu in, "Ciamteh in, hong thum ing, min gelhna leh khauhual leh ciangkhut, hih nate kua-a ahi hiam?" na ci hi.
Tua ciangin Judah in tua nate thei a, "Ka tapa Shelah tawh gawmlo ka hih ciangin, tua numei, kei sangin thuman zaw hi," a ci hi. Tuanu tawh amah lumkhawm kik nawnlo hi.
Tuanu a suah hun a tun ciangin a naubu sungah nih om hi.
Nausuak dingin a nat ciangin, khat in a khut dawksak hi. Naudomnu in khausan khat la-in a khut tungah khih a, "Hih pen hong pai masa," ci pah hi.
Ahih hangin a khut a dawh tum kik laitakin, en in, a sanggampa hong suakkhia hi. Amah in, "Nang-a dingin a vang nangmahmah in bawltawm!" na ci hi. Tua ahih ciangin ama min Perez kiphuak hi.
Tua khit ciangin a khut tunga khausan tawh a sanggampa hong suakkhia a, ama min Zerah kiphuak hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors