Tedim Lai Siangtho

Piancilna 43

Tu-in gam sungah kialpi hong nasia semsem hi.
Egypt gam panin a puak uh antang amaute in a gaih khit uh ciangin, a pa un amaute kiangah, "Paikik un la, eite-a ding an tawmkhat va lei un," a ci hi.
Ahih hangin Judah in ama kiangah, "Mipa in thupi takin kote hong hilhkhol a, Na sanggampa uh tawh nong ton kei uh leh ka mai na mu kei ding uh hi, hong ci hi.
Ka sanggampa uh hong zuisak lecin kote paisukin nang-a ding an ka va lei ding uh hi.
Ahih hangin amah nong zuihsak kei leh kote ka paisuk kei ding uh hi. Bang hang hiam cih leh mipa in kote kiangah, Na sanggampa uh tawh nong ton kei uh leh ka mai na mu kei ding uh hi, hong ci hi," a ci hi.
Israel in, "Mipa kiangah sanggam dang khat nei ung, ci-in genin bang hangin kei hong hici bawlsiat na hi uh hiam?" a ci hi.
Amaute in dawngin, "Mipa in kote thu leh ka sanggamte uh thu limtakin hong dong a, Na pa uh a nungta lai hiam? Sanggam dang na nei uh hiam? hong ci hi. Hong dotnate ka dawnna-un ama kiangah a gen ka hi uh hi. Na sanggampa uh hong tonpih suk un, amah in hong cih ding lam kote in bangci theihkholh ding ka hi uh hiam?" a ci uh hi.
Judah in a pa Israel kiangah, "Tangvalpa hong zuisak in; nang leh kote leh i tate siloin i nuntak theihna dingin kote ka va pai ding uh hi.
Kei pen ama-a dingin a kikham ka hi ding a, kei khutsung panin amah nong kal ding hi. Keimah in nang kiangah amah hong ciahpihkik loin na mai-ah kong koihkik kei leh, tua mawhna kei hong thuaksak tawntung in.
Bang hang hiam cih leh zekailo hi lehang tu-in nihvei i tungkik khinta ding hi," a ci hi.
Tua ciangin a pa uh Israel in amaute kiangah, "A tuaci bang ding ahih leh hih bangin gamta un: Gamsunga singgah limci pente pua un la, mipa tungah letsongin lingsi tawm, khuaizu tawm, singnai, myrrh paknamtui, pistakhio gah, leh almond gahte puak suk un.
Na sum uh a zah nih pua un. Na van gong uhah a kikoihkik sumte puakik un, a kikhial hi khading hi.
Na sanggampa uh zong samin ding un la, mipa kiangah paikik un.
Amah in na sanggampa uh leh Benjamin hong ciahsak kik theihna dingin Vanglian Pasian in mipa mai-ah note hehpihna hong pia ta hen. Ka tate tawh ka kikhen leh a kikhen ka hi ding hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin amaute in letsong la-in, sum a zah nih pua-in, Benjamin zong tonpih uh hi. Amaute dingin Egypt-ah paisuk uh a, Josef mai-ah a ding uh hi.
Josef in amaute tawh Benjamin a muh ciangin, amah in a innsung nasempa kiangah, "Mite inn sungah paipih in la, gan khat go-in bawl in. Bang hang hiam cih leh hih mite in sun ciangin kei tawh an ne ding uh hi," a ci hi.
Josef sawl bangin mipa in sem a, Josef inn-ah mite paipih hi.
Josef inn-ah kipaipih ahih manin lau uh a, amaute in, "Eite sila-in hong bawlin i late a mat theihna ding, eite tungah thu hong zongin eite hong hih theihna dingin, a masa lai-a i van sunga sum kikoihte hangin eite hong kipaipih hi," a ci uh hi.
Tua ahih ciangin Josef innsung nasempa kiangah amaute paito uh a, inn kongkhakah amah tawh kiho-in,
"Aw, topa aw, anlei dingin khatvei kong pai uh hi.
Ka giahna mun uh ka tun uh ciangin ka vante uh ka hong uh a, ka sumte uh a cingin ka van sung ciat uhah na omkik hi. Tua ahih ciangin kote in tua sumte kong puakik uh a,
an leina dingin sum dang zong kong pua thuah uh hi. Ka van sung uhah kua in sum koih ahi hiam ka thei kei uh hi," a ci uh hi.
Amah in dawng a, "Nuam takin om un la lau kei un. Na Pasian uh, note pa Pasian in note-a dingin na van sung uhah sum koih hi ding hi. Keimah in note sum a cingin ka ngah khin hi," a ci hi. Tua ciangin amah in amaute kiangah Simeon paikhiatpih hi.
Mipa in Josef inn-ah amaute paipihin, amaute tui pia-in, amaute in a khe uh sil khinin, amah in amaute late gan-an a piak khit ciangin,
amaute in tua lai-ah Josef tawh an ne ding uh ci-in za uh ahih manin sunin Josef hong pai ciangin a piak ding uh letsong bawlkhol uh hi.
Inn-ah Josef hong pai ciangin amau puak letsongte innsung ama kiangah paipih uh a, ama mai leilakah kun uh hi.
Amah in amau omzia dong a, "Na gen uh puteek, na pa uh a dam hiam? Amah a nungta lai hiam?" na ci hi.
Amaute in, "Nangma nasem ka pa uh dam hi. Amah nungta lai hi," a ci uh hi. Amaute in a lu uh kun uh a, zahtakna a bawl uh hi.
Amah khuadak to a, a nu tapa Benjamin mu a, "Hihpa, kei kianga nong gen uh na sanggam moi pen uh ahi hiam? Pasian in nang hong hehpih hen, ka ta!" a ci hi.
Tua ciangin a lungsimah a sanggampa ngai lua ahih manin Josef manlangin paikhia a, a kahna ding mun a zong hi. Amah a inndei sungah pai-in tua lai-ah va kap sim hi.
Tua ciangin amah in a mai phiatin hong paikhia hi. Amah ki-ip tawmin, "An hong pia un," a ci hi.
Amaute in Josef amah guakin nesakin, amaute a tuam mahin nesak a, amah tawh a ne Egypt mite in a tuam mahin ne uh hi. Bang hang hiam cih leh Egypt mite in Hebru mite tawh an nekhawm lo uh hi. Tua banga nekkhawm ding pen Egypt mite-a dingin a kihhuai ahi hi.
Ama mai-ah amaute a suakmasa a suah hun tawh kizui leh a moipen a khangnona tawh kizui-in tu uh hi. Lamdangsakna tawh amaute khatlekhat ki-en uh hi.
Josef sabuai tung panin amau tanh ciat kipia-in, ahih hangin Benjamin tanh pen amaute-a zah nga pha hi. Tua ahih ciangin amaute in an ne tui dawnin amah tawh lungdam uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors