Tedim Lai Siangtho

Piancilna 8

Ahih hangin Pasian in Noah leh amah tawh teembaw sungah a om gamsate leh innsate khempeuh a phawk hi. Pasian in leitungah huih nungsak a, tui a kiam hi.
Tui thukte leh vantung tawlette kikhak a, vantung pana guahte kikhawlsak hi.
Leitung panin tuite kiamkiam hi. Ni za leh ni sawmnga a phak ciangin tuite kiam khinta hi.
Kha sagihna, tua kha ni sawmlesagih ni-in Ararat mualtungah teembaw kinga hi.
A kha sawmna ciangdong tuite kiamkiam lai hi. Kha sawmna, tua kha ni khat ni-in mual dawnte kidawk hi.
Ni sawmli a cin ni ciangin Noah in ama bawlsa teembaw tawlet hong a,
va-ak khat khah hi. Leitung panin tuite a keu mateng leeng kawikawi hi.
Tua ciangin, leitungah tuite a kiam khin nai hiam cih a theihna dingin amah in vakhu khat khah hi.
Ahih hangin, leitung khempeuhah tuite omlai-in, a khawlna ding mulo ahih manin teembaw-ah hong ciahkik hi. Tua ahih ciangin amah in a khut zanin a vakhu man a, teembaw sungah paipih hi.
Amah in ni sagih sung ngakin, teembaw panin a vakhu khah leuleu hi.
Nitak ciangin ama kiangah a vakhu hong ciahkik a, oliv teh a tukkhiat thak khat a mukah petin hong tunpih hi. Tua ahih ciangin leitung panin tuite kiam khinta hi, ci-in Noah in a thei hi.
Tua ciangin ni sagih sung ngak leuleu-in a vakhu khah hi. Tua vakhu pen ama kiangah hong ciahkik nawnlo hi.
Noah a khan kum zaguk leh a kum khatna, a kha masa, tua kha ni masa ni-in leitung panin tuite keu hi. Noah in teembaw khuhna lakhia a, khuadak hi. Lei maitang na keu ta hi.
A kha nihna, tua kha ni sawmnihlesagih ni-in leitung keu hi.
Tua ciangin Pasian in Noah kiangah,
"Nang leh na zi, na tapate leh na tapate zite, teembaw sung panin paikhia un.
Nang tawh a omkhawm nuntakna a nei khempeuh — vasate, ganhingte leh leitunga a bokvak peuhmah — leitungah tampi suakin, pungin leitungah a tam theihna dingin paikhiatpih in," a ci hi.
Tua ahih ciangin Noah paikhia a, a tapate leh ama zi leh a tapate zite mah tawh paikhia khawm hi.
Ganhing khempeuh, a bokvak khempeuh, vasa khempeuh, leitunga a gamtang khempeuh a innkuan kuanin teembaw panin a paikhia uh hi.
Tua ciangin Noah in Topa}-a ding biakna tau khat lam a, a siangtho ganhing khempeuh leh a siangtho vasa khempeuh lak pan khat ciat la-in, biakna tau tungah meihal biakna a pia hi.
Topa in a namtui gimnam a zak ciangin, a lungsim sungah, "Mihing gamtatna hangin leitang ka samsia kik ngei nawn kei ding hi. Bang hang hiam cih leh mihing lungsim ngaihsutna pen a tangval lai panin a gilo hi mawk hi. Tu-a ka hih bangin nuntakna a nei khempeuh zong ka susia ngei nawn kei ding hi.
Leitung a omlai tengin, lo pawi hun leh anlak hun, a vot leh a sa, khuakhal leh phalbi, sun leh zan beilo ding hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors