Tedim Lai Siangtho

Samuel Masa 12

Tua ciangin Samuel in Israel-te khempeuh tungah, "En un, note in keima kiangah nong gen uh thu khempeuh ka hong mang a, note tungah kumpi khat ka koih khin hi.
Tu-in note makaipa pen kumpipa ahi hi. Keimah teekin ka sam kang ta a, ahi zongin note tawh ka tapate om hi. Ka neulai-a kipan tuni dong note makai ka hi hi.
Hih lai-ah ka om hi; ka mawhna a om leh Topa mai leh a sathau nilhpa mai-ah ka mawhna hong pulak un. Kua bawngtal ka laksak hiam? Ahih kei leh kua la ka laksak hiam? Ahih kei leh kua khem ka hi hiam? Kua nengniam ka hi hiam? Ahih kei leh keima mit a tawsak dingin kua tung panin sumgolh la ngei ka hi hiam? Ka mawhna nong lah theih uh leh kong dinkik ding hi," a ci hi.
Tua ciangin amaute in, "Nangmah in kote nong khem kei a, zong nong nengniam kei a, mi khat peuhpeuh tung panin zong bangmah na la kei hi," a ci uh hi.
Tua ciangin amah in amaute kiangah, "Note in kei tungah bangmah na muhlohna thu uh Topa pen note langkhatah teci hi a, ama sathau nilhpa zong tuni-in teci ahi hi," a ci hi. Tua ciangin amaute in, "Hi mah hi; Topa, i teci ahi hi," a ci uh hi.
Tua ciangin Samuel in mite kiangah, "Moses leh Aaron teelin Egypt gam panin na pu na pate uh a paikhiatpih Topa, teci ahi hi.
Tua ahih ciangin tuni-in note leh na pu na pate uh-a dingin Topa in hotkhiatna a sepna thu khempeuh Topa mai note tungah hong genin kong mawhsak theihna dingin ding lai dih un.
Egypt-ah Jakob pai-in Egypt-te in amaute a netniam uh ciangin Topa tungah na pu na pate uh kiko uh a, Egypt panin na pu na pate uh paikhiatpihin hih lai munah amaute a tengsak ahi Moses leh Aaron, Topa in a puak hi.
Ahih hangin amaute in Topa a Pasian uh mangngilh uh hi. Tua ahih ciangin amah in Hazor kumpipa Jabin galkapmangpa Sisera tung leh Filistia-te tung leh Moab kumpipa tungah amaute zuak a, hih mite in amaute sim uh hi.
Tua ciangin Topa tungah amaute kiko uh a, Kote ka khial khin uh hi; bang hang hiam cih leh Topa nusia-in Baal-te leh Ashtaroth na ka sem uh hi. Ahih hangin tu-in ka galte uh khutsung panin kote hong honkhia in; nangma na kong sem ding uh hi, a ci uh hi.
Tua ciangin Topa in Jerubbaal, Barak, Jefthah, leh Samuel hong sawl a, na kiim khempeuh uha na galte uh khutsung panin note hong honkhia a, note lungmuang takin na om uh hi.
Tua ciangin note a sim dingin Ammon kumpipa Nahash hong kuanna na muh uh ciangin, Topa na Pasian uh na kumpi uh hi napi-in note in kei kiangah, Kumpi khat in kote hong uk ding hi, na ci uh hi.
"Tu-in note teelsa, note nget kumpipa en un; Topa in note tungah kumpi khat koih khinta hi.
Note in Topa zahtakin ama na sem a, ama aw ngai-in Topa thupiakna na langpan kei uh a, note a hong uk kumpipa leh na Pasian uh na zuih uh leh thu hong nuam ding hi.
Ahih hangin note in Topa aw ngailoin Topa thupiakna na langpan uh leh Topa in note leh na kumpipa uh hong langpan ding hi.
Tua ahih ciangin tu-in taangloin ding un la, note muhna-ah Topa in a hih ding hih na lian en un.
Tuhun pen mangbuh lak laitak hilo ahi hiam? Amah in vanging leh guah hong puaktheihna dingin Topa tungah thu ka ngen ding hi. Note-a dingin kumpi khat na ngetna uh hangin Topa muhna-ah na gamtatnasa na gitlohna uh a liatna thu thei-in na mu ding uh hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin Samuel in Topa tungah thu ngen a, Topa in tua ni-in van gingsakin guah zusak hi. Tua ciangin mi khempeuh in Topa leh Samuel nakpi takin a zahtak uh hi.
Tua ciangin mi khempeuh in Samuel kiangah, "Kote ka sihlohna dingun na nasemte-a dingin Topa tungah thu ngen in; bang hang hiam cih leh ka khialhnasate uh banah kote-a dingin kumpi khat ngenin ka khialhnate uh banah hih siatna ka behlap lailai uh hi," a ci uh hi.
Tua ciangin Samuel in mite kiangah, "Lau kei un; hih siatnate khempeuh na gamta khin uh hi. Ahi zongin Topa zuihna panin pial kei un la, na lungsim khempeuh uh tawh Topa na sem un.
Meetna hong pia theilo, hong hon theilo, a mawkna milimte biakna lamah pial kei un; bang hang hiam cih leh tuate pen a mawkna ahi hi.
Topa in ama min a khualna-in ama mite paaikhialo ding hi; bang hang hiam cih leh ama mi-in note hong bawlna dingin Topa lungkim khin hi.
Tua thamloin kei zong, note-a dingin Topa tungah thunget lohna tawh ka na khial het kei ding a, keimah in a hoih a man lampite note kong hilh ding hi.
Topa zahtak un la, na lungsim khempeuh uh tawh citakin ama na sem un; bang hang hiam cih leh note-a dingin amah in na lian hong bawlsaksate ngaihsun un.
Ahih hangin note na gamtat siat lai uh leh, note leh na kumpipa uh, na nihun hong kiphiatkhia ding hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors