Tedim Lai Siangtho

Samuel Masa 21

Tua ciangin Nob khua-a siampipa Ahimelek kiangah David pai hi. Ahimelek a lingsa-in David a dawn dingin hong pai-in ama kiangah, "Bang hangin nang guak hong hi a, kuamah hong tonpihlo na hi hiam?" a ci hi.
David in siampi Ahimelek kiangah, "Kumpipa in na khat hong sawlin kei kiangah, Nang kong sawlna leh nang kong hilh thute khat zong kuamah theisak kei in, hong ci hi. Tua mun tua munah tangvalte tawh kiciamna khat ka bawlzo hi.
Tua ahih ciangin tu-in nang bang nei na hi hiam? Anlum lum nga ahih kei leh hih lai-a a om peuhpeuh hong pia in," a ci hi.
Siampipa in David dawngin, "Tutakin anlum mawkmawk ka nei kei hi; ahih hangin anlum siangtho om hi; tangvalte numei panin a kikep nak uh leh la in," a ci hi.
Tua ciangin David in siampipa dawngin, "A taktakin ci lehang, hih bangin ka paikhiat uh ciangin numeite kiang panin kote ka kikem tawntung uh hi. Khualzin mawkmawk ciang nangawnin zong tangvalte siangtho hi. Tuni-in amaute bangzahin siangthozaw kan ding ahi hiam?" a ci hi.
Tua ahih ciangin siampipa in anlum siangtho amah pia hi. Bang hang hiam cih leh anlum dang omlo a, a kilakkhiat ni-in anlum a lum lai tawh a kilaih pah ding, Topa mai panin a kilakhia Ompihna Anlum bek om hi.
Tua laitakin Topa mai-ah biakna vai-in a om, Saul nasemte mi khat tua lai-ah na omkha hi. Ama min Doeg hi a, Saul gancing makaipa hi a, Edom mi ahi hi.
Tua ciangin David in Ahimelek kiangah, "Teipi ahi a, namsau ahi zongin hih lai-ah neilo na hi hiam? Bang hang hiam cih leh kumpipa nasep pen nawhtat ding kul ahih manin ka namsau ahi a, ka hiamte ahi zongin ka la man kei hi," a ci hi.
Siampipa in, "Elah kuamah na thah Filistia mi Goliath namsau, puan tawh kitunin hih lai-ah siampipuan nungah om hi. Tua na deih leh la in. Bang hang hiam cih leh adang omlo a, tua bek hih lai-ah om hi," a ci hi. David in, "Tua sanga hoihzaw adang omlo hi; kei hong pia in," a ci hi.
David dingin tua ni-in Saul kiang panin tai a, Gath kumpipa Akhish kiangah pai hi.
Akhish nasemte in ama kiangah, "Hih David, a gam kumpipa hilo ahi hiam? Amaute khatlekhat in ama thu la-in sa-in laam uh a, Saul in a tulin that, David in a tul sawmin that, ci hilo ahi uh hiam?" a ci uh hi.
David in hih thute a lungsimah ciamteh a, Gath kumpipa Akhish kihta mahmah hi.
Tua ahih ciangin amaute mai-ah a gamtat kheelin, amaute muhna-ah a hai-in kibawl a, kulhkongkhakte tung kui gawpin, a khamul tungah a cilphuan kaisuksak hi.
Tua ciangin Akhish in a nasemte kiangah, "En un, hih mipa a hai ahihlam na mu uh hi. Tua ahih ciangin bang hangin kei kiangah amah hong paipih na hi uh hiam?
Ka omna-ah mihai-a gamta dingin hih mipa nong paipihna dingun mihai kisam thuah lai ka hi hiam? Hih mipa ka inn sungah hong pai ding ahi hiam?" a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors