Tedim Lai Siangtho

Samuel Masa 7

Tua ciangin Kiriathjearim mite hong pai-in Topa Thuciamna Singkuang puato uh a, mualtungah a om Abinadab inn-ah paipih uh hi. Topa Thuciamna Singkuang a en dingin amaute in ama tapa Eleazar a ap uh hi.
Kiriathjearim-ah Thuciamna Singkuang a om-a kipan, hun saupi, kum sawmnih bang pha a, Israel mite khempeuh in Topa ngai-in thuum uh hi.
Tua ciangin Samuel in Israel mite khempeuh kiangah, "Na lungsim khempeuh uh tawh Topa lamah a kiheikik na hih uh leh note lak panin gamdang pasian-te leh Ashtaroth nusian milim koihkhia-in Topa lamah na lungsim uh ngat un la, amah bek bia un. Tua hi leh amah in Filistia-te khutsung panin note hong honkhia ding hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin Israel-te in Baal-te leh Ashtaroth koihkhia-in Topa bek a bia uh hi.
Tua ciangin Samuel in, "Israel-te khempeuh Mizpah-ah khawm un. Note-a dingin Topa tungah thu ka ngen ding hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin amaute Mizpah-ah kikhawm uh a, tui tawi-in Topa mai-ah sungkhia uh a, tua ni-in an tangin tua lai munah, "Topa tungah i khial khinzo hi," a ci uh hi. Samuel in Israel mite Mizpah-ah thu khen hi.
Israel mite Mizpah-ah a kikhopna thu Filistia-te in a zak uh ciangin Israel-te a sim dingin Filistia uliante kuanto uh hi. Israel mite in tua thu a zak uh ciangin amaute in Filistia-te kihta uh hi.
Tua ciangin Israel mite in Samuel kiangah, "Filistia-te khutsung panin amah in eite hong hotkhiat theihna dingin Topa i Pasian tungah eite-a dingin thunget na khawl kei in," a ci uh hi.
Tua ahih ciangin Samuel in nawi a ne lai tuuno khat la-in Topa tungah a bupin meihal biakna-in a pia hi. Israel-te-a dingin Topa tungah Samuel kiko a, Topa in amah na dawng hi.
Samuel in meihal biakna a piak laitakin Filistia-te in Israel-te a sim dingin hong nai uh hi. Ahih hangin Topa in aw lianpi tawh tua ni-in Filistia-te thawn gawpin amaute buaisakgawp a, Israel-te mai-ah amaute kinotkhia hi.
Tua ciangin Mizpah panin Israel-te paikhia-in Filistia-te delh uh a, Bethkar nuai ciangdong amaute a vatgawp uh hi.
Tua ciangin Samuel in suangtum khat la-in Mizpah leh Jeshanah kikalah phut a, a min Ebenezer a phuak hi; bang hang hiam cih leh amah in, "Hih pen Topa in eite hong huhna teci ahi hi," a ci hi.
Tua ahih ciangin Filistia-te kizo a, Israel-te gam sungah tumkik nawnlo uh hi. Samuel hunsung khempeuh Topa in Filistia-te langpang hi.
Israel-te tung panin Filistia-te in a laksa khuapite, Ekron panin Gath ciang kikal sungteng, Israel-te tungah kipia kik a, Israel-te in Filistia-te khutsung panin a gam uh lakik uh hi. Israel-te leh Amor mite kikalah zong kilemna om hi.
Samuel in a nuntak sung tawntung Israel-te thu khen hi.
A kumkumin Bethel, Gilgal, leh Mizpah-ah kot pai a, amah in hih munte khempeuhah Israel-te thu khen hi.
Tua ciangin Ramah-ah amah ciahkik zel hi; bang hang hiam cih leh tua lai-ah ama inn om a, tua lai-ah zong Israel-te tungah thukhen na mah a sem hi. Amah in tua lai-ah Topa}-a ding biakna tau khat a lam hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors