Tedim Lai Siangtho

Samuel Nihna 5

Tua ciangin Israel minamte khempeuh Hebron-a David kiangah hong pai-in, "En in, kote pen nangma guh leh nangma sa ka hi uh hi.
A beisa hunte-ah, kote tungah Saul kumpi ahih laitakin Israel-te kuan khiatpihin a ciahpihpa pen nangmah na hi hi. Topa in nangma kiangah, Nang pen keima mi Israel-te a cingpa hi-in, Israel-te tungah ulian na hi ding hi, hong ci hi," a ci uh hi.
Tua ahih ciangin Israel upate khempeuh Hebron-a kumpipa kiangah hong pai uh hi. Kumpipa David in amaute tawh Topa mai Hebron-ah thuciamna khat bawl a, amaute in Israel-te tungah kumpi-in David sathau a nilh uh hi.
Gam uk dingin a kipatin David kum sawmthum pha a, amah in kum sawmli sung uk hi.
Hebron panin kum sagih leh kha guk sung Judah gamsung uk a, Jerusalem panin kum sawmthumlethum sung Israel-te khempeuh leh Judah gam a uk hi.
Tua ciangin kumpipa leh a mite tua gama teng Jebus mite a sim dingin Jerusalem-ah pai uh a, amaute in David kiangah, "Kote nong zo vet kei ding hi; mittaw leh khebaite nangawn in nang hong notkhiazo ding uh hi," a ci uh hi. "Hih lai-ah David hong paizo peuhmahlo ding hi," ci-in ngaihsun uh hi.
Ahi zongin David in kumpipa khua ahi Zion munmuanhuai la hi.
Tua ciangin David in tua ni-in, "Jebus mite a vatgawp nuam peuhmah, keimah David in ka muhdah zahin a mudah mi peuhmah, tua khebaite leh mittawte a sim dingin tuizawl dungah pai ta hen," a ci hi. Tua ahih ciangin, "Mittawte leh khebaite Topa inn sungah lutlo ding hi," kici hi.
Tua ciangin munmuanhuai sungah David tengin David khuapi ci-in min a phuak hi. Tua ciangin David in Millo panin biakinn lamah khuapi lam hi.
David lian semsem hi; bang hang hiam cih leh Vanglian Pasian, Topa in amah ompih hi.
Tua ciangin Taia kumpipa Hiram in kamtaite leh taamtak singte, leh David-a dingin inn khat a lamsak khutsiamte, leh leilesuang innlam a siamte zong a puak hi.
Tua ciangin David in Israel-te tungah kumpi-in Topa in amah a kipsak khitna leh Israel mite hangin ama kumpi gam a liatsakna a phawktel hi.
Hebron panin hong tun khit ciangin David in Jerusalem panin zineute leh zite lathuah lai a, David tanute leh tapate piangthuah lai hi.
Jerusalem-ah a neih a tate min: Shammua, Shobab, Nathan, Solomon,
Ibhar, Elishua, Nefeg, Jafia,
Elishama, Eliada, leh Elifelet ahi hi.
Israel-te tungah kumpi-in David sathau a kinilh khitna thu Filistia-te in a zak uh ciangin David a man dingin Filistia-te khempeuh kuanto uh hi. Ahih hangin David in tua thu za-in munmuanhuai-ah paisuk hi.
Tu-in Filistia-te hong pai-in Refaim kuamsung dim uh hi.
Tua ciangin David in Topa thu dongin, "Filistia-te do-in ka kuanto ding hiam? Keima khutsungah amaute na hong pia ding hiam?" a ci hi. Topa in David kiangah, "Kuanto in; bang hang hiam cih leh na khutsungah Filistia-te kong pia taktak ding hi," a ci hi.
Tua ciangin Baalperazim-ah David hong pai-in David in tua lai-ah amaute a zo hi. Tua ciangin amah in, "Tuikhang in a phulkhap bangin Topa in ka mai-ah ka galte phukham hi," a ci hi. Tua ahih ciangin tua mun Baalperazim ci-in min kiphuak hi.
Filistia-te in tua lai-ah a milimte uh nusia uh a, David leh a mite in tuate a puakhia uh hi.
Tua ciangin Filistia-te hong kuantokik lai-in Refaim kuamsung dim khin uh hi.
David in Topa thu a dot ciangin amah in, "Na kuanto kei ding hi; amaute nung lamah kual pai in la, lungli kungte gal panin amaute hih in.
Lungli kungte dawnah lampaina kheging na zak ciangin na tha saan in; bang hang hiam cih leh Filistia galkapte a vatgawp dingin na mai-ah Topa pai hi," a ci hi.
Tua ciangin Topa in amah a thupiak bangin David in hih a, Geba panin Gezer ciangdong Filistia-te a vatgawp hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors