Tedim Lai Siangtho

Samuel Nihna 8

Hih thu teng khit ciangin David in Filistia-te zo-in amaute nuaisiah a, David in Filistia-te khutsung panin Methegammah khua a la hi.
Tua ciangin amah in Moab mite zo a, amaute khauzang khat tawh tehin, leilakah amaute lumsak hi. Amah in thah dingin gual nih leh khah dingin gual khat dim a teh hi. Tua ciangin Moab mite David khutnuai mite suakin siah a puak uh hi.
Zobah kumpipa Rehob tapa Hadadezer in Eufratis gun kiim gamte ngahkik nuamin hong kuan ahih manin David in amah do-in a zo hi.
David in ama tung panin sakol galkap tul khat leh za sagih leh khe galkap tul sawmnih la hi. David in leengkai sakol khempeuh a zagui atsat a, ahih hangin leeng za khat-a dingin a kicing a sit hi.
Damaskas gama Syria mite, Zobah kumpipa Hadadezer a huh dingin hong kuan ciangin David in Syria mite tul sawmnih leh tul nih a that hi.
Tua ciangin David in Damaskas gam Aram-ah khuacingte a koih hi. Syria mite David nasem suak uh a, siah a puak uh hi. Topa in David a paina peuhpeuhah gualzawhna a pia hi.
Tua ciangin David in Hadadezer nasemte in a puak kham kibawl lumte la-in Jerusalem-ah a paipih hi.
Hadadezer khuapite Betah leh Berothai panin Kumpi David in sumngo tampi tak a la hi.
Hamath kumpipa Toi in David in Hadadezer galkap buppi a zawhna thu a zak ciangin,
amah in Hadadezer do-in a zawhna hangin amah va hopihin a lungdampih dingin Toi in Kumpi David kiangah a tapa Joram a sawl hi. Bang hang hiam cih leh Hadadezer pen Toi tawh galin kido ngei zel hi. Joram in ngun, kham, leh sumngo tawh a kibawl nate puak hi.
Kumpi David in hihte zong, a nuaisiah minamte khempeuh Edom, Moab, Ammon mite, Filistia-te, Amalek, leh Zobah kumpipa Rehob tapa Hadadezer vannusiatte sung panin a ap ngun leh kham tawh Topa tungah a ap khawm hi.
David minthang semsem hi. A ciah ciangin amah in Ci Kuam-ah Edom mite tul sawm leh tul giat a that hi.
Tua ciangin amah in Edom-ah khuacingte a koih hi. Edom gamsung khempeuhah amah in khuacingte koih a, Edom mi khempeuh David nasemte a suak uh hi. Topa in David a paina peuhpeuhah gualzo sak hi.
Tua ahih ciangin David in Israel-te khempeuh uk a, a mite khempeuh tungah thutang leh thuman a zang hi.
Zeruiah tapa Joab in galkapte uk hi. Ahilud tapa Jehoshafat thu ciamtehpa ahi hi.
Ahitub tapa Zadok leh Abiathar tapa Ahimelek siampi ahi uh hi. Seraiah lai-atpa ahi hi.
Jehoiada tapa Benaiah in Khereth mite leh Peleth mite uk uh hi. David tapate pen siampite ahi uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors