Tedim Lai Siangtho

Sawltak Tangthu 19

Korin khua-ah Apollos a om laitakin Paul khual hong zinin Efesa khua hong tung hi. Tua khua-ah thu um mi pawlkhat tawh kimu a,
"Thu na up uh ciangin Kha Siangtho na ngah uh hiam?" ci-in a dot leh, "Kha Siangtho a omlam nangawn ka za nai kei uh hi," ci-in a dawng uh hi.
Tua ciangin Paul in, "Tua ahih leh na kituiphumna dan uh bangci bang ahi hiam?" ci-in a dot ciangin, "Tuiphumpa Johan thugen bang pawl ahi hi," ci-in a dawng uh hi.
Tua ciangin Paul in, "Johan hilh tuiphumna pen mawhna a kisik mite-a ding ahi hi. Amah in Israel mite kiangah, Keima nunga hong pai dingpa Jesuh um un, ci-in gen hi," a ci hi.
Amaute in hih thu a zak uh ciangin Topa Jesuh minin tui a kiphum uh hi.
Paul in amaute tungah a khut a ngakkhit ciangin amaute tungah Kha Siangtho hong tung hi. Amaute in pau lamdang hong paupah uh a, Pasian thu zong a gen uh hi.
Tua mite sawmlenih a pha uh hi.
Tua ciangin Paul in kikhopna innsungah hangtakin kha thum sung thu hilh a, mite in Pasian Ukna thu a upzawhna dingun nakpi takin a gen hi.
Ahi zongin mi pawlkhat in kin hetloin um nuamlo uh a, mipi zakin Topa thu paiziate gensia gawp uh ahih manin Paul in amaute nusia-in thu um mite paikhiatpih a, Tirannas in thugenna-in a neih innpi sungah nisimin thugenna hun a zang hi.
Hih bangin kum nih sung tawntung thu gen niloh ahih manin Asia gamsunga om Jew mi leh Gentail mi khempeuh in Topa thu a za uh hi.
Pasian in Paul tung tawnin na lamdang lianpipi a bawl hi.
Ama zat mainul ahi a, a puante ahi zongin cinate kiangah a kipaipih ciangin a natnate uh damin, a sunga om dawite zong a taikhia uh hi.
Dawi hawlkhia-in a vak kawikawi Jew mi aitawi pawlkhat in zong Topa Jesuh min zangin dawi hawlkhiat ding a sawm uh hi. Amaute in dawite kiangah, "Paul in a gengen Jesuh min tawh thu kong pia uh hi," a ci uh hi.
Siampi lianpen Skeva tapa sagihte in tu-a bang danin na sem uh hi.
Ahi zongin dawite in amau kiangah, "Jesuh ka thei uh a, Paul zong ka thei uh hi. Note kua na hi uh hiam?" a cihkhit uh ciangin,
dawilutna mipa in amaute buan gawpin zogawp ahih manin, a liam a bai, puan keksa-in tua mipa inn panin a taikhia uh hi.
Efesa khua-a om Jew mi leh Gentail mi khempeuh in hih thu za-in lau mahmah uh a, Topa Jesuh min nakpi takin a kiphat semsem hi.
Thu a um midang tampi tak zong hong pai uh a, mipi zakin a gamtatnasate khempeuh uh hong pulak uh hi.
Ai a san ngei mi tampi tak in zong a aisanna laibute uh hong paipih uh a, mi khempeuh muhin a haltum uh hi. Tua laibu mante a gawm uh ciangin ngun peek then nga man bang ahi hi.
Tu-a bang danin Topa thu nakpi takin hong khangin hong kizel semsem hi.
Hih bang thuteng a piankhit ciangin Masedonia gam leh Akhaia gamah Paul zinin Jerusalem-ah paisuak ding a ngaihsun hi. Tua khit ciangin Rom khua-ah zong pai ning, a ci hi.
Tua ahih manin amah a huh Timoti leh Erastas, Masedonia gamah paisak a, amah in Asia gamsungah tawlkhat hun a zang hi.
Tua hun laitakin Topa thu hangin Efesa khua-ah buaina lianpi khat a hong piang hi.
Demetrias min nei ngunseek mipa khat in Artemis nusian biakna inn lim ngun tawh bawl a, tua nasepna in amah leh a naseppih mite-a dingin hauhna lianpi a piangsak hi.
Tua ahih manin amaute sep bang a sem midang khempeuh kaikhawmin, "Lawmte aw, hih nasepna hangin a hau ihihna thu na thei uh hi.
Nomau mahmah in hih Paul thugen khempeuh za-in na thei uh hi. Amah in mihingte bawl pasiante pen pasian hi hetlo hi, ci-in thu hilh a, hih Efesa khua leh Asia gamsung khempeuhah mi tampi tak a umsak hi.
Tua ahih manin i nasepna a siatkhak ding lauhuai hi. Tua bek hiloin, Asia gamsung mi leh leitung mi khempeuh in a biak Artemis nusian biakna innpi a mawkna hong suahkhak ding, leh a liatna teng a maimankhak ding nak lauhuai mahmah hi," a ci hi.
Mihonte in hih thu a zak uh ciangin heh mahmah uh a, "Efesa khuamite Artemis lianpen hi," ci-in awngkekgawp uh hi.
Khuasung khempeuhah tua buaina hong kizel a, mihonte in Paul tawh a kikhawl Masedonia mi Gaias leh Aristarkhas manin mihon kikhopna innpi-ah a kai uh hi.
Paul zong tua innsung mihonte mai-ah thugen dingin painuam a, ahi zongin thu um mite in a pai ding a phal kei uh hi.
Paul lawm ahi tua gama ulian pawlkhatte in Paul kiangah kamtai paisak uh a, hih kikhopna munah hong kilak het kei in, ci-in nakpi takin a khosak uh hi.
Tua innpi sungah mihonpi buai ngeingai uh a, mi a tamzaw in a paina thu uh theilo uh ahih manin, pawlkhat in thu khat genin awnggawp uh a, adang pawlkhat in a thu tuampi khat na awng leuleu uh hi.
Jew mite in mihonpi mai-ah Alexander hong dingsak uh ahih manin, mi pawlkhat in hih thupiang ama hang hi, ci-in ngaihsun uh hi. Alexander in mihonte a gamdaihna dingin a khut hong van a, a mawhlohna uh thu a gen dingin hong kipan hi.
Ahi zongin Jew mi ahih lamtak a theih uh ciangin, "Efesa khuamite Artemis lianpen hi," ci-in a kituakin nai nih sung a awng uh hi.
A tawpna ciangin khuasung lai atpa in mihonte a gamdaihna dingin khozo a, "Efesa khuapi mite aw, Efesa khuapi pen, a lian mahmah Artemis biakna innpi leh van panin a hong kia biakna suang a kem khuapi ahihna thu mi khempeuh in a theihsa ahi hi.
Hih thu pen kuamah in hong nial theilo ding hi. Tua ahih manin gamdai takin om un la, a kilawmlo na khat peuhpeuh gamta kei un.
Hih mite in i biakna inn lah bangmah cihlo, i nusian zong bangmah gensiatna neilo napi-in hih lai-ah na hong paipih uh hi.
Tua ahih ciangin Demetrias leh a pawlte in mi khatpeuh tungah lungkim lohna nei uh ahih leh thu sit ni ding hun om a, thukhen uliante zong om uh ahih manin tuate mai-ah thu kineih ta uh hen.
Ahi zongin hih thu-ah lungkimzo nailo na hih uh leh zong a ngeina cingin a kikhop uh ciangin gen ding ahi hi.
Tuni-a thupiang hangin eite buaina piangsak, ci-in hong kimawhsak khakding lauhuai hi. Hih bangin buaina a omna ding bangmah a thu omlopi hi a, i siksan ding bangmah thu om hetlo hi," a ci hi.
Hih thuteng a genkhit ciangin mihonte a ciahsak hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors