Tedim Lai Siangtho

Sawltak Tangthu 22

"Pate, ute, khangualte aw, hih thu-ah bangmah ka mawhlohna thu kong gen laitakin na ngai un," a ci hi.
Hebru pau-in thu a genna mihonte in a zak uh ciangin amaute gamdaizaw kan uh ahih manin Paul in a thugen zomin,
"Kei pen Silisia gam Tarsas khua-a suak Jew mi ka hi a, ahi zongin hih lai Jerusalem khua-ah Gamaliel khutsungah sangnaupang hi-in a khangto ka hi hi. I pu i pate Thukham limtakin hong kihilh a, tu-a note zah mahin Pasian tungah a kipia mi khat ka hi hi.
Hih Thu a zui numei pasal a kuamah peuh manin thong sung ka denna a, sihna ciangdongin amaute ka bawlsia hi.
Hih ka thugente a man ahihna thu, siampi lianpenpa leh upa khempeuh in hong genthei ding uh hi. Damaskas khua-a om i Jew mipihte ka lah dingin amaute in lai hong pia uh ahih manin, upate in gim a piaktheihna dingun tua khua-a om thu um mite manin sikkhau khihin Jerusalem khua-ah a ciahpih dingin ka va pai hi.
"Damaskas khua a zuan dingin pai-in ka tun dektak sunkim pawl laitakin, thakhatthu-in van panin ka kimkot hong tangzaih hi.
Leilakah pukin ka om laitakin awging khat ka za a, Saul, Saul! Bang hangin kei hong bawlsia na hi hiam? hong ci hi.
Kei zong, Topa aw, kua na hi hiam? ci-in ka dot ciangin, Nangmah in na hong bawlsiat, Nazareth khuami Jesuh ka hi hi, a hong ci hi.
Ka tonpih mite in a khuavak taang mu uh a, ahi zongin kei tungah thu hong genpa awging zalo uh hi.
Tua ciangin kei zong, Topa aw, bangci gamtat ding ka hi hiam? ci-in ka dot ciangin amah in, Tho in la, Damaskas khua-ah pai in. Nang hih dingin Pasian in a sehsa thu khempeuh, tua khua panin hong kigen ding hi, a hong ci hi.
Tua khuavak taanglua hangin khua muthei nawnlo ka hih manin ka tonpihte in ka khutin hong lenin Damaskas khua-ah a hong paipih uh hi.
"Tua khua-ah Ananias min nei, Thukham limtakin zui-in biakna hahkat mahmah, Damaskas khua-a om Jew mite in a zahtak mahmah mi khat a na om hi.
Amah hong pai-in ka kiangah hong ding a, Sanggam Saul aw, khua mukik in, hong cih phetin ka mit hong vakin amah ka muthei pah hi.
Tua ciangin amah in, I pu i pate Pasian in ama deihna a thei ding, a thuman a Nasempa a mu ding, leh ama kam mahmah tawh a thugen a za dingin nang hong teel khinzo hi.
Tua ahih manin na muhsa leh na zaksa thu khempeuh, mi khempeuh tungah genin teci a pang ding na hi hi.
Tu-in bang ngak lai ding na hi hiam? Tho in la, Pasian kiangah thu ngenin kituiphum in la, na mawhnate silsiangsak in, hong ci hi.
"Tua ciangin Jerusalem khua-ah ka ciahkik a, biakinn sungah thu ngenin ka om laitakin maang ka mu hi.
Tua ka maang sungah Topa in kei kiangah, Hih lai-a om mite in keima thu na gennate hong umlo ding uh ahih manin Jerusalem khua panin kuankhia mengmeng in, hong ci hi.
Kei zong, Kikhopna innte-ah pai kawikawi-in nangma thu hong um mite manin ka satgawpna thu amaute mahmah in teltakin hong thei uh hi.
Nangma thu a gen Stefen a kithah laitakin keimahmah zong ka om a, tua a kithahna thukimpihin a thatte puante nangawn ka kepsak hi, ci-in ka dawng hi.
Tua ciangin Topa in kei kiangah, Gentail mite omna gamlapi-ah hong sawl ding ka hih manin pai peuh in, hong ci hi," a ci hi.
Paul in Gentail mite kianga paina ding thu a gen matengin mite in limtakin a ngai uh hi. Ahi zongin tu-a thu a pulak ciangin a aw neihzah uh tawh mite kiko-in, "Leitungah hih bang mi omsak kei un! That un! A hing dingin kilawm lo!" ci-in a awng uh hi.
Mihonte hehlua-in awngkeekgawp uh a, a puan uh suahin vanah lawnin, leivui zong van lamah a lawn uh hi.
Tua ciangin Rom galkapmangpa in galkap huangsungah Paul a paipihna dingun thu pia a, bang hangin Jew mite hih bangin ama tungah hehin awngkekgawp uh ahi hiam, ci-in a theihna dingin a satsak hi.
Amaute in sat dingin a hen khit uh ciangin Paul in a gei-a ding galkapbupa kiangah, "Khial hi, ci-in thu nangawn a kisit nailo Rom mi khat na sat ding uh ngeina ahi hiam?" a ci hi.
Galkapbupa in hih thu a zak ciangin galkapmangpa kiangah pai-in, "A bangci na hi hiam? Hua mipa, Rom gammi ahi hi," a cih ciangin,
galkapmangpa zong Paul kiangah va pai-in, "Rom gammi na hi hiam, hong gen dih in," a cih leh Paul in, "Ka hi mah hi," ci-in a dawng hi.
Tua ciangin galkapmangpa in, "Hih Rom gammi suahna dingin sum tampi tawh ka lei hi," a ci hi. Paul in, "Kei ka pianin Rom mi-a piang ka hi hi," a ci hi.
Tua ahih manin Paul thu a dong dingin a gei-a om mite a paikhia uh hi. Sikkhau tawh a khih khit ciangin Paul pen Rom gammi ahihna a phawk ciangin galkapmangpa zong lau-in a lunghimawh hi.
Jew mite in bang hangin Paul mawhsak ahi uh hiam, ci-in teltakin galkapmangpa in theinuam ahih manin a zing ciangin Paul a khihsakna sikkhaute sutsak a, siampi liante leh upate thu kikupna a nei dingin a samsak hi. Tua ciangin Paul paikhiatpihin uliante mai-ah a dingsak hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors