Tedim Lai Siangtho

Siampi Laibu 20

Topa in Moses kiangah,
"Israel mite kiangah hih bangin gen in: Israel mite khat peuhpeuh hita leh Israel sunga a peem khualmite hita leh, a tate khat peuhpeuh Molek pasian tungah a pia mipa kithat ding a, mihonte in suang tawh denglum ding uh hi.
Keimahmah in tua mipa ka maisiat ding a, ama mite lak panin ka hawlkhia ding hi; bang hang hiam cih leh amah in a tate Molek tungah pia-in, ka biakbuk ninsakin, ka min siangtho daisak hi.
Amah in Molek tungah a tate khat a piak ciangin mihonte in tuapa kimuhmawh bawlin amah a thah kei uh leh,
keimah in tua mipa leh ama innkuanpihte maisiatin, amah leh Molek biakna-ah amah a zuite khempeuh amau mite lak panin ka hawlkhia ding hi.
"Mi khat vankahna leh aisaan lamah kihei-in tuate thu a dot leh, keimah in tua mipa ka maisiat ding a, ama mite lak panin amah ka hawlkhia ding hi.
Tua ahih ciangin note ki-ap un la siangtho un; bang hang hiam cih leh kei pen Topa na Pasian uh ka hi hi.
Ka thukhamte zui un la, tuate sem un; note a hong siangthosak Topa pen keimah ka hi hi.
"Bang hang hiam cih leh a nu ahih kei leh a pa a samsia mi peuhmah kithat ding hi. Amah in a nu ahih kei leh a pa samsia khin a, ama sihna amahmah ngawh ding ahi hi.
"Pasal khatpeuh a vengpa zi tawh a mawh leh, tua a khialpa leh a khialnu kithat khawm ding hi.
A pa zi tawh a lumkhawm mipa in a pa a mindaisak a suak hi. Amaute gel kithat ding hi. Amau sihna amau mah ngawh ding ahi hi.
Pasal khat a monu tawh a lupkhop leh, amaute gel kithat ding hi; amaute in si kinailua mi tawh khialhna a bawl uh ahi hi. Amau sihna amau mah ngawh ding ahi hi.
Pasal khat in numei khat tawh lupkhop bangin pasal dang khat tawh a lupkhop leh, amaute gel kihhuaina a gamta khin uh ahih manin amaute kithat ding a, amau sihna amau mah ngawh ding ahi hi.
Pasal khat in zi nei-in, a zi nu tawh zong a lakthuah leh, tua pen a kilawmlo ahi hi. Note lakah tua bang kilawmlohna a omlohna dingin tuapa leh a nutate, mei tawh kihallum ding hi.
Pasal khatpeuh ganhing khat tawh a mawh leh amah leh a ganhing kithat ding hi.
Numei khat in ganhing khat naihin tua tawh a mawh leh, note in a numei leh a ganhing na that ding uh hi; amau sihna amau mah ngawh ding ahi hi.
"Pasal khat in ama sanggamnu, ahih kei leh a nu tanu tenpihin a lupkhawm uh leh, tua pen a zumhuai hi a, amau mipihte omna panin amaute kihawlkhia ding hi. Ama sanggamnu tawh mawh ahih manin tuapa in ama mawhna pua ding hi.
Pasal khat, nin a nei numei khat tawh lumkhawmin a mawh uh leh, amaute gel in sianthona ding ngeina palsat uh ahih manin amau mipihte lak panin kihawlkhia ding hi.
"Note pen na nu sanggamnu ahih kei leh na pa sanggamnu tawh na mawh kei ding uh hi. Tua pen a nai behte tawh mawhna ahih manin amaute in amau mawhna pua ding uh hi.
Pasal khat, a pa sanggampa zi tawh a lupkhop leh, amah in a pa sanggampa a mindaisak ahi hi. Amaute in amau khialhna thuak ding uh a, ta neiloin si ding uh hi.
Pasal khat in a sanggampa zi a lak leh, tua pen nitna hi a, amah in a sanggampa a mindaisak ahi hi. Amaute in ta neilo ding uh hi.
"Tua ahih ciangin note in ka thukham khempeuh leh ka biakna ngeina kipte khempeuh zui-in, tuate na sem ding uh hi. Tua pen note na tenna dingun kong paipihna ding leitang in note hong luakkhiat lohna ding ahi hi.
Note mai-ah keimah in ka paihkhiat minamte ngeinate na zui kei ding uh hi. Amaute in hih nate khempeuh hih uh ahih manin amaute ka kih hi.
Ahih hangin keimah in note kiangah, Note in amau leitang na luah ding uh hi. Bawngnawi leh khuaizu a luanna leitang, na neih dingun note tungah kong pia ding hi, kong ci khinzo hi. Kei pen mite kiang panin note a hong khenkhia Topa na Pasian uh ka hi hi.
Tua ahih ciangin note in ganhing a siang leh a nin, vasa a siang leh a nin khentelna na bawl ding uh hi. Note in nin hi, ci-in na seh dingun keimah in ka tuam koihsa ganhing hita leh vasa hita leh leitunga a pai thei khat peuhpeuh tawh hita leh, note na kininsak kei ding uh hi.
Note pen keima-a dingin na siangtho ding uh hi; bang hang hiam cih leh Topa ahi keimah ka siangtho a, note pen keima-a na hih theihna dingun mite kiang panin note kong tuamkoih zo hi.
"Numei ahi a, pasal ahi zongin van a kah a, ai a saan leh kithat ding a, suang tawh amaute kidenglum ding hi. Amau sihna amau mah ngawh ding ahi hi," a ci hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors