Tedim Lai Siangtho

Thesalonika Masa 3

A tawpna-ah ka thuakzawh nawnloh uh ciangin Athen khua-ah kei leh Silas omin,
Khrih Lungdamna Thu hilhna-ah Pasian-a dingin kote tawh na a semkhawm i sanggampa Timoti hong paisak le-ung hoihpen ding hi, ci-in ka ngaihsun uh hi. Amah in note hong hanthawnin na upna uhah hong kipsakin,
hih bawlsiatna hangin note khat beek na puklohna ding uh deihna tawh a hong paisak ka hi uh hi. Hih bang bawlsiatna pen i thuakding mah hi, ci-in note in zong na theih uh ahi hi.
Bang hang hiam cih leh note tawh kong omkhawm lai-un zong, na theihsa uh bangin tu-a na thuak bangte teekteek mah uh a thuakding hi hang, ci-in ka hong genkholhsa uh ahi hi.
Tua ahih manin ka thuakzawh nawnloh ciangin note upna zia a thei dingin Timoti ka hong sawl hi. Dawimangpa ze-etna in note hong puksakkha-in, kote nasepna a mawkna suakkha ding hi, ci-in ka lunghimawh uh hi.
Ahi zongin tu-in note kiang panin Timoti hong tungkhin a, note upna leh nong itna uh thute a hong gen hi. Kote na hong lim ngaihsutnate uh leh kote in ka hong muhnop uh mah bangin note in zong kote na hong muhnopna uh thute khempeuh a hong gen hi.
Tua ahih manin sanggamte aw, note upna thu ka zak uh ciangin lungkham sinkhamna ka thuak laitakun ka tha uh hong hatsak hi.
Topa thu-ah kiptakin om na hih manun tu-in ka husang theita uh hi.
Tu-in note hangin Pasian tungah ka lungdamna uh ka ko theita uh a, note hangin ka lungdamna khempeuh uh, Pasian tungah ka ko uh hi.
Pasian in eite maitang kimu-in hong omsak theihna ding leh note upna ka hong kicinsak theihna dingun a sun a zanin lungsim takpi tawh thu ka ngenngen uh hi.
Tu-in eite Pa ahi Pasian leh i Topa Jesuh in note kiangah ka hong paitheihna ding uh lampi hong honsak ta hen.
Kote in note ka hong it zahun, note khatlekhat na ki-itna uh leh mi khempeuh na itna uh, hong liansak semsem ta hen.
Tua hi leh i Topa Jesuh a mi siangthote khempeuh tawh hong pai ciangin eite Pa ahi Pasian mai-ah kisuanna om hetloin lungsim siangtho takin na om thei ding uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors