Tedim Lai Siangtho

Thu Hilhkikna 13

"Note lakah kamsang khat ahi a, mangman khat ahi zongin hong khangin, lim ahi a, na lamdang ahi zongin hong lak a,
ama hong gen lim ahi a, na lamdang ahi zongin hong tungin, na theih ngeiloh uh, Adang pasian-te nung zui-in amaute va bia ni, hong cih leh,
tua kamsangpa thu ahi a, mangmanpa thu ahi zongin na ngai kei ding uh hi. Bang hang hiam cih leh Topa note Pasian na lungsim khempeuh uh leh na nuntakna khempeuh uh tawh na it uh hiam cih a kitheihna dingin Topa na Pasian un no hong ze-etna ahi hi.
Topa na Pasian uh nung zui-in, amah na zahtak ding uh a, a thupiaknate zui-in a thu na ngai ding uh a, amah bia-in amah na beel ding uh hi.
Ahih hangin tua kamsangpa ahi a, mangmanpa ahi zongin kithat ding hi. Bang hang hiam cih leh Topa na Pasian un na paina dingun a hong thupiak na nusiat theihna ding uh leh Egypt leitang panin hong paikhiatpihin salsuahna panin hong honkhia Topa na Pasian uh langpangin na lehdona ding uh thu hong hilh ahi hi. Tua bangin note lak panin siatna na siangkhiasak ding uh hi.
"Na sanggampa ahi a, na tanu ahih kei leh na tapa in ahi a, na ang sunga om na zi ahi a, nangmah banga na ngaihsut na lawm it in ahi zongin nang hong zol simin, leimong khat pan mong khat dong kikalah, nang kiang pan a nai ahi a, a gamla ahi zongin, nang hita leh na pu na pate hita leh in a theih ngeiloh, na kiima om mite pasian-te, Va pai-in pasian dangte va bia ni, hong cih leh
ama cih mangloin, a thu ngailoin, amah hehpih loin, amah khahkhong loin, amah na im kei ding hi.
Nangmah in amah na that ding hi. Amah a that dingin nangmah a masa pen na hi ding a, tua khit ciangin midangte khempeuh in hong zui ding uh hi.
Salsuahna ahi Egypt gam panin a hong paikhiatpih Topa na Pasian uh kiang panin note hong paikhiatpih ding ngaihsun ahih manin suang tawh amah na denglum ding uh hi.
Tua ciangin Israel-te khempeuh in za-in lau ding uh a, hih banga gitlohna note lakah bawlkik ngei nawnlo ding uh hi.
"Topa na Pasian un tenna dinga hong piak na khuapite uh khat peuhpeuh sungah,
mi ginalo pawlkhat note lakah hong pai-in, Pai-in pasian dangte va bia ni, ci-in na theih ngeilohte uh lamah khuapi sunga teng mite a paikhiatpihna na zak uh leh,
note in a thu na kan ding uh a, zongin limtakin na dong ding uh hi. Note lakah tua banga a kihhuai-in gamtatna thu a om mah ahih takpi leh,
tua khua sunga mite namsau tawh na that ding uh a, khua sunga om mi khempeuh leh a ganhingte, namsau tawh na susiamang ding uh hi.
Note in van kinusiate khempeuh khua laizang mun awngah khawmin, Topa na Pasian uh tungah khuapi leh van kinusia khempeuh meihal biakna bupin mei tawh na hal ding uh hi. Tua khuapi pen ninkikholna hi tawntung ding a, kilamkik nawnlo ding hi.
Tuni-a kong gen ama thupiaknate khempeuh zui-in Topa na Pasian uh mai-ah a manin gamtatna tawh Topa na Pasian uh aw na ngaih uh leh, na pu na pate uh tungah a ciamsa bangin, a kihtakhuai ama hehna panin Topa kihei-in note tungah migitna hong lakin, note tungah hehpihna hong nei-in, note tampi tak hong phaksak theihna dingin a ki-apsa na khat beek zong note-a dingin na kem kei ding uh hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors