Tedim Lai Siangtho

Thukhente 14

Khatvei Timnah-ah Samson va paisuk a, Timnah-ah Filistia nungak khat mu hi.
Tua ciangin amah ciahto-in a nu leh a pa kiangah, "Filistia nungak khat Timnah-ah ka mu hi. Ka zi dingin va la un," a ci hi.
Ahih hangin a nu leh a pa in ama kiangah, "Nang pai-in dawibia Filistia mite kiang panin zi na lakna dingin na tanaute lak ahi a, i mipih khempeuh lakah ahi zongin numei khat beek omlo ahi hiam?" a ci uh hi.
A nu leh a pa in hih thu pen Topa kiang pan ahihlam theilo uh hi; bang hang hiam cih leh Topa in Filistia mite tungah paulap ding a zong ahi hi. Tua hun laitakin Filistia mite in Israel-te uk uh hi.
Tua ciangin a nu leh a pa tawh Timnah-ah Samson paisuk a, Timnah leenggui lote-ah amah tung hi. Tua lai-ah humpinelkai khanglai khat in amah hawksan hi.
Tua ciangin ama tungah Topa kha khauhtakin hong tung a, mi khat in keelno khat a balgawp bangin amah in a khut guak tawh humpinelkai a balzan hi. Ahih hangin tua bangin ahihna thu a nu tung ahi a, a pa tungah ahi zongin genlo hi.
Tua ciangin amah paisukin a numei tawh kiho hi. Tuanu in Samson lungkimsak mahmah hi.
Tawlkhat khit ciangin tuanu a la dingin paikik hi. Humpinelkai luanghawm a en dingin amah lampialin a va et leh humpinelkai luanghawm sungah khuai hon khat leh khuaizu na om hi.
Amah in a khut tawh tuate sawkin paisuak a, a pai kawmin a ne hi. Amah a nu leh a pa kiangah tungin tuate pawlkhat pia a, amaute in a ne uh hi. Ahih hangin humpinelkai luanghawm sung panin tua khuaizu a lakna thu genlo hi.
Tua ciangin numei kiangah a pa paisuk a, Samson in zong tua lai-ah pawi khat a kham hi; bang hang hiam cih leh tangvalte hih ngei ahi hi.
Mite in amah a muh uh ciangin amah a uap dingin tangval sawmthum hong paipih uh hi.
Tua ciangin Samson in amaute kiangah, "Note mai-ah thuhaksa khat hong gen ning. Hih pawi ni sagih sungin a thu mukhia-in bang hiam cih nong gentheih uh leh saihadial puan silh sawmthum leh pawipuan silh sawmthum note kong pia ding hi.
Ahih hangin bang hiam cih nong gentheih kei uh leh saihadial puan silh sawmthum leh pawipuan silh sawmthum kei nong pia ding uh hi," a ci hi. Tua ciangin amaute in ama kiangah, "Na thuhaksa hong gen in, za dih ni," a ci uh hi.
Tua ciangin amah in amaute kiangah, "A nepa sung panin nek ding pawlkhat hong piang a, a thahatpa sung panin a khum pawlkhat hong piang hi," a ci hi. Ni thum sungin tua thuhaksa bang hiam cih gen theilo uh hi.
A ni li ni-in amaute in Samson zi kiangah, "A thuhaksa bang hiam cih hong genna dingin na pasal zol in. Tua hi kei leh nang leh na pa, na inn uh tawh kong hal ding uh hi. Kote a hong zawngsak dingin hih lai-ah hong sam na hi hiam?" a ci uh hi.
Tua ciangin Samson zi ama mai-ah kapin, "Kei nong mudah hi, kei nong it kei hi. Ka gam mite tungah thuhaksa na gen a, bang hiam cih kei tungah nong gen kei hi," a ci hi. Amah in numei kiangah, "En in, ka nu kiang hita leh ka pa kiang hita lehah ka gen kei hi. Nang kiangah hong gen tuan ding ka hi hiam?" a ci hi.
A pawi ni sagih hun sungteng ama mai-ah tuanu kap niloh hi. A ni sagih ni-in Samson in a lawmnu kiangah gen ta hi; bang hang hiam cih leh amah in nakpi takin kunh niloh hi. Tua ciangin tuanu in a gam mite kiangah tua thuhaksa gen hi.
Tua khuapi mite in a ni sagih ni, ni a tum ma-in ama kiangah gen uh a, "Khuaizu sangin bang khumzaw a, humpinelkai sangin bang hatzaw ahi hiam?" a ci uh hi. Tua ciangin amah in amaute kiangah, "Ka bawngla tawh lo kho khawmlo hi le-uhcin, ka thuhaksa na thei kei ding uh hi," a ci hi.
Tua ciangin Samson tungah Topa kha khauhtakin hong tung a, Ashkelon-ah amah paisukin tua khuamite sawmthum that a, amaute nate la-in a thuhaksa a genthei mite tungah a pawipuante a pia hi. A hehsa-in a pa inn-ah amaute ciahsan hi.
Tua ahih manin Samson zi pen a moliahpa zi dingin na kipia hi.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors