Tedim Lai Siangtho

Timoti Nihna 4

Pasian mai, leh a hingte hita leh a site hita leh mi khempeuh thu a khending Khrih Jesuh mai-ah nakpi takin ka hong hanthawn hi. Amah Kumpi-in hong paikikin ukna hong kipan ding ahih manin,
hunhoih hunsia cih khen tuanloin Pasian thu hilh ding na kin ngaihsutna ding, lungduaina tawh mite lungsim zo-in, mite taii-in, hanthawnin na hilhna dingin thu a hong pia ka hi hi.
Mite in thuman a ngaih noploh hun, amaute deihna bek a zuihnop hun, amaute zaknop thute bek a gen ding sia a cial thuahthuah hun hong tung ding hi.
Amaute in thuman thutak ngainuam nawnloin tangthu phuahtawm peuh ngaihsutpi-in nei ding uh hi.
Ahi zongin nang na hih leh thu khempeuhah na lungsim ki-ukin haksatnate na thuak in la, Pasian thugen nasep semin, na nasepna-ah ma na tun in.
Kei ka hih leh Pasian biakna-in hong kipiak ding hun hong tungta hi. Hih leitung nuntakna ka nusiat ding hun hita hi.
Kidemna-ah ka hat tawpin ka hih khin a, a mong dongin ka tai khin a, upna thu khotakin lenin ka zokhin hi.
Thu a manin a khen Topa in tua Ni ciangin kei a hong piakding thuman lukhu ahi gualzawhna thaman in tu-in kei hong ngak gige hi. Kei tung bekah a hong piading hilo a, ama hong paikik ding itna tawh a ngakte khempeuh tungah zong a piading ahi hi.
Kei kiangah na hong pai baih theihna dingin hong hanciam in.
Demas in hih leitung thu kinzaw ahih manin kei hong nusia-in Thesalonika khua-ah a pai hi. Kresen, Galatia gamah pai a, Titus, Dalmatia gamah pai hi.
Luka bek kei kiangah om hi. Marka in nasepna-ah nakpi takin hong huhthei ahih manin na hong pai ciangin amah hong tonpih in.
Tikhikas ahih leh Efesa khua-ah ka paisak khin hi.
Na hong pai ciangin Troas khua-ah Karpas kianga ka nusiat ka puantualpi hong pua in la, laibute zong, a diakdiakin savun laidalte tawh zong hong pua in.
Sikseekpa Alexander in kei tungah siatna lianpi hong bawl hi. Ama gamtatna tawh kizui-in Topa in thuk ding hi.
Amah in i thuhilhna nakpi takin nial ahih manin amah tawh kisai-ah nangma pumpi kidawm mahmah in.
Keimah kihutna ding thu ka gen masak ni-in kuamah in hong koppih loin hong taisanmang uh hi. Tua thu hangin mawhsakna thuak kei beek uh hen!
Ahi zongin Topa in kei hong ompih a, Gentail mi khempeuh tungah Pasian thu a kicingin ka gentheihna dingin thahatna a hong pia hi. Tua ahih manin sihna ding thukhenna pan hong suaktasak hi.
Topa in siatna khempeuh panin kei hong honkhia ding a, ama vantung Gam-ah muanhuai takin hong tunpih ding hi. Amah in a tawntungin minthanna ngah ta hen. Amen.
Prisilla, Aquila, leh Onesiforas-te innkuan na hopihsak in.
Erastas, Korin khua-ah omlai hi. Trofimas, Miletas khua-ah a cina-in ka nusia hi.
Phalbi tunma-in nong pai theihna dingin hong hanciam in. Eubulas, Pudens, Linas, Klaudias, leh i sanggam dangte khempeuh in zong hong hopih uh hi.
Topa in nangmah hong ompih ta hen. Note khempeuh tungah Pasian hehpihna thupha hong tung ta hen.

Theme Customizer

Theme StylesHeader Colors