Tedim Lai Siangtho

bible

Benjamin pen a tacil Bela, a nihna Ashbel, a thumna Aharah,
a lina Nohah, leh a ngana Rafa-te pa ahi hi.
Bela tapate: Addar, Gera, Abihud,
Abishua, Naaman, Ahoah,
Gera, Shefufan, leh Huram ahi uh hi.
Ehud tapate (amaute pen Geba-a teng beh lutangte hi uh a, amaute Manahath-ah galmatin kipua hi):
Naaman, Ahijah, leh Uzza leh Ahihud pa Heglam a kici Gera ahi uh hi.
Shaharaim in a zite Hushim leh Baara a mak khit ciangin Moab gam sungah tapate nei hi.
Amah in a zikik Hodesh tawh a neih a tapate: Jobab, Zibia, Mesha, Malkam,
Jeuz, Sakhia, leh Mirmah ahi uh hi. Hihte pen amau beh sungah innkuan lutangte ahi uh hi.
Amah in Hushim tawh zong a neih a tapate: Ahitub leh Elpaal ahi uh hi.
Elpaal tapate: Eber, Misham, leh Ono leh Lod a khuapite tawh a sat Shemed,
leh Beriah leh Shema (Gath-a tengte a taisak Aijalon-a teng beh lutangte),
leh Ahio, Shashak, leh Jeremoth ahi uh hi.
Zebadiah, Arad, Eder,
Mikhael, Ishpah, leh Joha-te pen Beriah tapate ahi uh hi.
Zebadiah, Meshullam, Hizki, Heber,
Ishmerai, Izliah, leh Jobab-te pen Elpaal suante ahi uh hi.
Jakim, Zikri, Zabdi,
Elienai, Zillethai, Eliel,
Adaiah, Beraiah, leh Shimrath-te pen Shimei suante ahi uh hi.
Ishpan, Eber, Eliel,
Abdon, Zikri, Hanan,
Hananiah, Elam, Anthothijah,
Ifdeiah, leh Penuel-te pen Shashak suante ahi uh hi.
Shamsherai, Shehariah, Athaliah,
Jaareshiah, Elijah, leh Zikri-te pen Jehoram suante ahi uh hi.
Hihte pen amau khang tawh kizui-in beh lutangte, a ukpite ahi uh hi. Hihte khempeuh Jerusalem-ah a teng uh hi.
Gibeon khuapi a satpa Jeiel pen Gibeon-ah teng a, ama zi min Maakah ahi hi.
Ama tapa upa pen Abdon, tua ciangin Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab,
Gedor, Ahio, Zekher,
leh Mikloth (amah pen Shimeah pa) ahi hi. Tu-in amau suanlekhakte zong Jerusalem-a amau behte galkhatah amau behte mah tawh teng uh hi.
Ner pen Kish pa, Kish pen Saul pa ahi hi. Saul pen Jonathan, Malkhishua, Abinadab, leh Eshbaal pa ahi hi.
Tua ciangin Jonathan tapa pen Meribbaal hi a, Meribbaal pen Mikah pa ahi hi.
Mikah tapate: Pithon, Melek, Tarea, leh Ahaz ahi uh hi.
Ahaz pen Jehoaddah pa ahi hi. Jehoaddah pen Alemeth, Azmaveth, leh Zimri pa hi a, Zimri pen Moza pa ahi hi.
Moza pen Binea pa ahi hi. Binea tapa Rafah, a tapa Eleasah, a tapa Azel ahi hi.
Azel in tapa guk nei a, tuate minte: Azrikam, Bokheru, Ishmael, Sheariah, Obadiah, leh Hanan ahi uh hi. Hihte khempeuh Azel tapate ahi uh hi.
Azel sanggampa Eshek tapate: A tacil Ulam, a nihna Jeush, leh a thumna Elifelet ahi hi.
Ulam tapate a thahat galhangte, thal tawite, tapa tampi leh tupa tampi a neite hi a, mi za leh sawmnga pha uh hi. Hihte khempeuh Benjamin minamte ahi uh hi.

Brand Slider

 Bible
 Books
 Oldbok
 Music
 Videos
 Movies
 Tutorials