Tedim Lai Siangtho

bible

Jerusalem-ah Rehoboam hong tun ciangin a kumpi gam a ngahkikna dingin Israel-te a sim dingin amah in Judah minam leh Benjamin minam a kitengkhia galhang mihing tul za khat leh tul sawmgiat kaikhawm hi.
Ahih hangin Pasian mi Shemaiah tungah Topa thu hong tung hi:
"Judah kumpi Solomon tapa Rehoboam, leh Judah leh Benjamin sunga om Israel mi khempeuh tungah gen in,
Topa in hih bangin ci hi: "Note na kuanto kei ding uh a, na mipihte uh na sim kei ding uh hi. Mi khempeuh na inn uhah ciahkik un; bang hang hiam cih leh hih thu pen keima kiang pan hong pai ahi hi," ci-in gen in," a ci hi. Tua ahih ciangin amaute in Topa thu ngai-in ciahkik uh a, Jeroboam a sim dingin kuanlo uh hi.
Jerusalem-ah Rehoboam teng a, kihutna dingin Judah gamsungah khuapite a lam hi.
Amah in Bethlehem, Etam, Tekoa,
Bethzur, Soko, Adullam,
Gath, Mareshah, Zif,
Adoram, Lakhish, Azekah,
Zorah, Aijalon, leh Hebron, Judah leh Benjamin gam sunga om kulh a nei khuapite a lam hi.
Amah in munmuanhuaite a muanhuai-in bawlpha-in tuate sungah a ukte, leh an, sathau, leh leenggahzu a koih hi.
Tua ciangin amah in khuapi khempeuhah lum leh tei koih a, a muanhuai mahmahin a bawl hi. Tua ahih ciangin Judah gam leh Benjamin gam ama-a a suak hi.
Tua ciangin Israel sungah a om siampite leh Levi mite khempeuh in amau tenna mun khempeuh panin amah hong beel uh hi.
Bang hang hiam cih leh Jeroboam leh a tapate in Topa siampi a sepna panun amaute hawlkhia-in, mual dawna biakpiakna munte, dawi gilote, leh ama bawlsa bawngno milimte-a dingin ama siampi tuam teel ahih manin Levi mite in amau taang gam leh amau neihsate nusia-in Judah leh Jerusalem-ah hong pai uh hi.
Tua ciangin Israel Topa Pasian zon ding a lungsim uhah a khentat khin mite in amau pute pate Pasian, Topa tungah biakna a pia dingin Israel minam khempeuh sung panin amau nung zui-in Jerusalem-ah hong pai uh hi.
Amaute in Judah kumpi gam thakhauhsak uh a, amaute in Solomon tapa Rehoboam lungmuangin kum thum sung koih uh hi; bang hang hiam cih leh David leh Solomon thu a zuih bangun kum thum sung ama thu a mang uh hi.
Rehoboam in Mahalath tenpih hi. Mahalath pa pen David tapa Jerimoth hi a, a nu pen Jessi tapa Eliab tanu Abihail ahi hi.
Tuanu in amah tawh tapate Jeush, Shemariah, leh Zaham nei hi.
Tuanu khit ciangin amah in Absalom tanu Maakah la a, amah tawh Abijah, Attai, Ziza, leh Shelomith nei hi.
Rehoboam in a zi dangte leh a zineute khempeuh sangin Absalom tanu Maakah itzaw hi (amah in zi sawmlegiat leh zineu sawmguk la a, tapa sawmnihlegiat leh tanu sawmguk nei hi).
Tua ciangin Rehoboam in Maakah tapa Abijah, a sanggamte lakah a ulian penin a seh hi; bang hang hiam cih leh kumpi-in amah koih sawm hi.
Amah pil gamtat a, Judah leh Benjamin gamsung, kulhnei khuapite khempeuhah a tapa pawlkhat a khen hi. Amah in amaute tungah na tampi pia a, amaute-a dingin zi zong a zonsak hi.

Brand Slider

 Bible
 Books
 Oldbok
 Music
 Videos
 Movies
 Tutorials