Tedim Lai Siangtho

bible

Kei a kamsia hing! Singgah leh leenggah a heu hun laitakin a gilkial mipa tawh ka kibang hi. Leenggah nekding om nawnlo a, ka lunggulhgulh theigah beita hi.
Leitungah mihoihteng bei khinta a, Pasian tungah a thuman mi kuamah om nawnlo hi. Mihoihteng si khinta hi. Mi khempeuh in mi thah ding bek ngaihsun uh a, a kuamah peuh in a mipihte thah ding bek hanciam uh hi.
A sia lama gamtat ding siam mahmah uh a, uliante leh thukhente in sumgolh ngenin, miliante in amau deihteng pulak uh a, kipawlin vaihawm khawm uh hi.
Amaute lakah a hoihpenin a kineite, lingkung bang hi a, a thutang pena kineite, ling hiam bang hi lel uh hi. Pasian in amaute a hilhkholh bangin, gim a piak ding hun hong tungta a, a lungman hun ding uh hong hita hi.
Na vengte thu upin nei kei in la, na lawmte zong muanin nei kei in. Na ang-a lum na zi kiang nangawnah thu na gending kidawm in.
Tuhun ciangin tapate in a pate haibawl a, tanute in a nute langpan uh a, mote in a teeknu uh langneih uh hi. Mi khat-a dingin ama innkuanpihte mah a gal a suak mawk hi.
Ahi zongin ken ahih leh Topa mah ka en ding a, kei hong suaktasak Pasian ka ngak ding hi. Ka Pasian in ka thu hong ngai ding hi.
Ka galte aw, kei tungah lungdam kei un. Ka puk hangin ka thokik veve ding hi. Khuamial sungah ka om hangin Topa in khuavak hong pia ding hi.
Topa tungah khialkhin ka hih manin ama hehna tawlkhat ka thuak ding hi. Ahi zongin a tawpna-ah kei hong huh ding a, a manlopi-in a hong kibawlna teng hong bawlphat sakin, amah in hong honkhia ding hi.
Tua hun ciangin ka galte in hih thu hong mu ding uh a, "Na Topa Pasian, koi-ah om ahi hiam?" ci-in a hong tawng ka galte a maizum ding uh hi. Amaute guallel ding uh a, kongzing buannawng bangin a kisikgawp mu-in, kei ka nuam ding hi.
Jerusalem khuamite aw, na khuapi kulh uh a kiciankik ding hun hong tung ding a, tua hun ciangin na gamgi uh nakpi takin kikhan ding hi.
Nisuahna lam Assiria gam pan hita leh, leitaw lam Egypt gam pan hita leh, a gamlapi tuipi khen pan leh a gamlapi mualte - mun khempeuh panin na mite uh hong ciahkik ding uh hi.
Ahi zongin a tungah a teng mite gitlohna hangin, leitung pen sehnel gamkhing a suak ding hi.
Topa aw, nangma tuu ahi na mite hong cing in. Gamnuam leihoihna sungah amau guakin om uh hi. Tanglai huna mah bangin, Bashan leh Gilead gamnuamah amaute gamtasak in.
Egypt gam pan na paikhiat hun lai uh bangin, amau-a dingin a lamdang nate ka bawl ding hi.
Minam dangte in hih thu mu ding uh a, minam thahat hinapi-in a maizum ding uh hi. Lamdang sa-in kam khat zong paulo ding uh a, hih thu a zakzakna-un a bil uh ngong liang ding hi.
Amaute in gul bangin leivui namin, a bokvak ganhingte bangin hong awmtal ding uh a, a bukna uh munmuanhuaite panin lau-in a lingsa-in hong pusuak ding uh a, Topa Pasian hong kihta ding uh hi.
Topa aw, nang tawh a kibang Pasian dang omlo a, a omlai na mite mawhna nangmah in na maisak hi. Nang na heh paisuak kei a, na itna kip nong lak hi.
Kote nong khasiat kik ding a, ka mawhnate uh hong sawpkhiat sakin, tuipi taw-ah nong paihsak ding hi.
Ka pu ka pate uh tungah na ciamsa bangin, Abraham suanlekhakte ahi nangma mite tungah na cihtakna leh nong itna kip nong lak ding hi.

Brand Slider

 Bible
 Books
 Oldbok
 Music
 Videos
 Movies
 Tutorials