Tedim Lai Siangtho

bible

Hih thu teng khit ciangin David in Filistia-te zo-in amaute nuaisiah a, David in Filistia-te khutsung panin Methegammah khua a la hi.
Tua ciangin amah in Moab mite zo a, amaute khauzang khat tawh tehin, leilakah amaute lumsak hi. Amah in thah dingin gual nih leh khah dingin gual khat dim a teh hi. Tua ciangin Moab mite David khutnuai mite suakin siah a puak uh hi.
Zobah kumpipa Rehob tapa Hadadezer in Eufratis gun kiim gamte ngahkik nuamin hong kuan ahih manin David in amah do-in a zo hi.
David in ama tung panin sakol galkap tul khat leh za sagih leh khe galkap tul sawmnih la hi. David in leengkai sakol khempeuh a zagui atsat a, ahih hangin leeng za khat-a dingin a kicing a sit hi.
Damaskas gama Syria mite, Zobah kumpipa Hadadezer a huh dingin hong kuan ciangin David in Syria mite tul sawmnih leh tul nih a that hi.
Tua ciangin David in Damaskas gam Aram-ah khuacingte a koih hi. Syria mite David nasem suak uh a, siah a puak uh hi. Topa in David a paina peuhpeuhah gualzawhna a pia hi.
Tua ciangin David in Hadadezer nasemte in a puak kham kibawl lumte la-in Jerusalem-ah a paipih hi.
Hadadezer khuapite Betah leh Berothai panin Kumpi David in sumngo tampi tak a la hi.
Hamath kumpipa Toi in David in Hadadezer galkap buppi a zawhna thu a zak ciangin,
amah in Hadadezer do-in a zawhna hangin amah va hopihin a lungdampih dingin Toi in Kumpi David kiangah a tapa Joram a sawl hi. Bang hang hiam cih leh Hadadezer pen Toi tawh galin kido ngei zel hi. Joram in ngun, kham, leh sumngo tawh a kibawl nate puak hi.
Kumpi David in hihte zong, a nuaisiah minamte khempeuh Edom, Moab, Ammon mite, Filistia-te, Amalek, leh Zobah kumpipa Rehob tapa Hadadezer vannusiatte sung panin a ap ngun leh kham tawh Topa tungah a ap khawm hi.
David minthang semsem hi. A ciah ciangin amah in Ci Kuam-ah Edom mite tul sawm leh tul giat a that hi.
Tua ciangin amah in Edom-ah khuacingte a koih hi. Edom gamsung khempeuhah amah in khuacingte koih a, Edom mi khempeuh David nasemte a suak uh hi. Topa in David a paina peuhpeuhah gualzo sak hi.
Tua ahih ciangin David in Israel-te khempeuh uk a, a mite khempeuh tungah thutang leh thuman a zang hi.
Zeruiah tapa Joab in galkapte uk hi. Ahilud tapa Jehoshafat thu ciamtehpa ahi hi.
Ahitub tapa Zadok leh Abiathar tapa Ahimelek siampi ahi uh hi. Seraiah lai-atpa ahi hi.
Jehoiada tapa Benaiah in Khereth mite leh Peleth mite uk uh hi. David tapate pen siampite ahi uh hi.

Brand Slider

 Bible
 Books
 Oldbok
 Music
 Videos
 Movies
 Tutorials