Rev. Job Thawngno

A beisa hunah Pasian phatna dingin Tedim labu bek mah kizang hi. Hih Tedim Labu i cih pen Mikangte khanlawhna sunga kiphuak a kitei sawn ahi hi. Sia Vial Nang hun lai-a kipan, Sia Hau Go, Sia Kam Khaw Thang leh makai masate in tei-in a bu-in hong bawl uh hi. A tungin La dawng 15, 25 cih bang bek hi a, kibehlap toto-in tu-in dawng 400 val bang i nei hi. Biak piakna khempeuhah kizangin la dang kinei mel lo hi. Tu ni dongin hih late mah Pasian phatna leh biak piakna-ah kizang hi.

Ahi zongin kum 1970 Zogam khanlawhna hangin La lamah nakpi khantohna hong piang hi. Khanlawhna hangin la tampi kibehlapin, La tung tawnin khanlawhna zong piang hi. Bang hang hiam cih leh La in mite lungsim lawngin, bunin, khitui luangsakin, kikhelna piangsak thei hi. La in gamgi nei loin, Pawlpi deidan nei tuan loin nasem ahih manin La manphatna thupi mahmah hi. Zomite sungah Pasian mi zat La phuak siam leh La tawh Pasian nasem tampi hong piang khia ta hi. Khanlawhna hong tuncil lai-in Rev. Gin Za Lian (Lianbawi) in Mikangte Latom (Chorus) te hong tei-in Latomno ci-in biakna-ah kizang hi. 1980 kum pawla kipanin la phuak siam hong om ta-in Sia Lianbawi, Sia Thawng Kim, Sia En Lam Cinte makaihna tawh la lamah nakpi khantohna piang hi. 1980 kumin Sia Lianbawi makaihna tawh Cassette-ah khumin la hong kihawm ciangin mite lungsim lawng mahmah hi. Tua zomah Sia T.S. Khai, Sia Lengtong Pauno, Sia Lang Do Khup, Sia Thawn Kham, Sia David Kham, Sia David Suum, Sia T.L. Mungbawi cihte hong piang khia hi. Sia Thawng Kim in La dawng 100 val phuakin, Sia T.S. Khai in dawng 1200 val phuak a, dawng 200-300 phuak cih pen kitam mahmah ta hi.

Hih late pen tuhun ciangin “Latomno” kici nawn loin “Tualsuak La” kici a, a bu-in kibawlin min tuamtuam kineisak a, Zolimtui, Galhiam Labu, Khanlawhna Labu, Siansan Labu, Phatna Labu cih bangin min tuamtuam kineisak hi. Tualsuak late pen Gup khiatna lam, Lungdamna lam, Thupha ngahna lam, Leivui pana laptohna lam, Piakkhiatna lam, Lungdam Bawl la cih bangin kikhen thei hi. Hihte banah gamngaih la leh minam itna la zong tampi mah kinei ta hi. Biakinn sung nangawnah gamngaih la leh minam la kisa ta hi. Nidangin Kawl la leh Mikang la panin Zo kam tawh kitei a, tuhun ciangin Zokam panin Kawl kam leh pau dang tawh kitei zaw ta hi. Sia David Kham La pawl khatte bang pau dang nam 8 tawh kitei-in kideih mahmah hi.

Tualsuak late a kisak ciangin vial nih vial thum kisa a, kilotngah pahpah hi. Tedim Labu sunga late lotngah haksa kisa mahmah napi-in tualsuak late pen lotngah vive tawh kisa zaw hi. Late a manthat lohna dingin Cassette tawh bawlin khui 2000-6000 kikal bang a hawm khia zo om hi. Cassette khui panin CD, DVD, VCD tawh kibawlin gam tuamtuamah kihawmkhia a, kikem cing thei ta hi.

A beisa hunah music van lam biakinnah kizang loin Dawi biakna bangin kingaihsun a, Guitar (Githa) bang diak pen “Dahpa Khuang” kici-in tangval ginalote van zat dingin kikoih hi. Khuang leh tumging dangte zong kizang loin daai takin biakna kipia hi. Tuhun ciangin a gamlum theithei dingin biakna kipia a, music lo tawh biakna kipia thei nawn lo cih ding hi ta hi. A nei lo pente in zong Guitar ahih kei leh khuang zang ta uh a, Piano, Organ, Keyboard leh Drum a zang tampi tak om ta hi. Music tum siam “Music Band” zong a hun khop kinei hi. Lengtong Band kici Hau Za Cin Pau, Kam Khen Thang, Go Hau, Sua Mang leh Pau Thawnte makaihna hi. Hornbill Band, Grace Music Band, Gatam Band cih bang omin, tu laitakin Tahan Sia Deihpi makaihna “Falcon Band” kizang mahmah hi. Tua mah bangin Music lam sin degree la zong i nei ta hi. Sia Tuan Khan Mung in Singapore pan, Sia David Suum in Philippine pan, Sia Nang Mun Lian in UK pen, Sia Nungbawi in USA pan music lam pilna hong ngah uh hi. Sia David Suum in music sinna Sang “Grace Music Institute” kici 2005 kum panin Yangonah phuanin kum 1-2 dong sin theihna om hi.

Tuhun ciangin khangnote sungah zawlla sa om nawn loin biakna la vive kisa ta ahih manin nakpi takin minam sungah kikhelna om hi ci-in kimu thei hi. Zola mal tawh biakna la phuakin Zola kaih tawh Pasian biakna a bawl zong om ta hi. Tonic Solfa bek hi nawn loin, Lungtui (Staff Notation) tawh Labu kibawl zong om hi. Hihte khempeuh pen La lam khantohna hi ci-in kimu thei hi. Topa pen phat ding a ut hi a, Zomite phat ding zong ut hi. “Aw” tawh a phat thei lote in zong i nuntakna mahmah tawh Topa phat thei a, a lungdamsak thei i suah tek theihna dingin Zomite khempeuh Topa’n thupha hong pia ta hen.

Source: Siamsin Magazine (Hih thu pen Sia Job Thawngno in Nov.13, 2007 ni-a a gelh “Khanlawhna hanga La lam Khantohna” cih sung bulphuhin hong gelh khia ahi hi)