Sian Tongluan Sian Tongluan

Ka Siangah Hong Leng Aw

Verse 1:
Nang kong lunggul hi, Nang kong kisam hi,
Nang na namtui hi, Nang na hoih pen hi,
Nang na muanhuai hi, Nang kong pahtawi hi,
Nang na thupi hi, thupha nong pia hi ...

Chorus:
Ka siangah hong leng aw.., ka siangah hong khawl aw,
Vanlau Kha Siangtho aw, mubang hong ngailua veng,
Nang tawh holim leng nuam, Nang tawh khawlkhawm leng nuam,
Ka siangah nong om ciang ka kha hong no suah zel.

Verse 2:
Nong thei hi Topa, ka ngaihsutnate,
Nong mu hi Topa, lungsim paihlet in,
Nang nong ompih hi, zaitha nong guan hi,
Na ziatlam khut tawh kei nong len den hi ...

Verse 2: