Sian Tongluan Sian Tongluan

Nong Itna Lian Hi Topa

Verse 1:
Simlei tung ka nuntakna, bel puansia zong tuk zolo,
It bang ngaih bang lo ka nuntakna,
Leivui pan nong lamto a, Ninphual panin nong domto,
Man neilo ka nuntakna hong it Topa ...

Chorus:
Nong itna lian hi Topa, ka theih loh hang hong tawi sang Pa,
Ka muhloh hang lam hong lak Pa,
Khuamial a bang ka tawt lampi, Khuavak lampi hong suaksak Pa,
Ka khitui hong nulsak tha hong pia Zeisu hi.

Verse 2:
Simlei tung guabang hin sung, na deihna bang hong zang in,
Vak in mial a, suk in to mah leh,
Na min kong phat theihna ding, Nuntakna kicing nong pia,
Kei Nong itna lian hong phat den ning Topa ...

Verse 3:
Topa aw ka nuntakna, Nang lo in masuan zo keng,
Kha siangtho aw lam hong lak den aw,
Kei guak hong zawt tawm sak ken, lam hong lak den aw Topa,
Na ziatlam khut tawh hong len den in Topa ...