lyrics

Key : G

1
Bethlehem khua neu mi te aw
No lah ihsip keei maw
Aksi ten zong hong khengkheng veh
Khua phawk kei si uh teh
En un no khua kong zing lak
Tang hi tawntung khuavak
Kumkhua a kingak no khua ah
Tu zan hong tung petmah

2
Bang hiam na hong cih leh
Mary sungpan Jesuh suak hi
Vantung miten na cing Amah
Mi ihmut kal in ah
No zingsol ten na vek un
Nausuahna tang ko un
Pasian Kumpi Aminthang hen
Mi tung nopna om hen

3
Lamdang lungdam huai thulian pi
Hong kidai piak khian hi
Pasian in thupha hongpiak ciang
Tua bang ngeingei in piang
Bil in zakngei loh hang in
Mawhna i dim hang in
Lungneem a sang nuamte sung ah
It huai Jesuh lutpah

4
Bethlehem naungek siangtho aw
Ko kiang ah hong kum aw
Ko mawhna hong hawlkhiatsak in
Ko sungah hong suak in
Nang suah tangko van mi ten
Lungdamna thu hong gen
Hong pai in la hong ompih aw
Immanuel Topa

close