lyrics

Key : Ab

1
Na siangtho na mun-ah
Topa kei hong liah ta in
Tawl damna na kiang ka ngah lai
Na mai tang hong lak in

Sakkik
Hong liah ta in
Hong gum Topa Hong Liah In
Lau lohna na kiang
Kei mah hong om sak in
Hong liah hong liah ta in ta in

2
Nun’tak na huihpi a nun’ lai
Kei hong liah ta in
Tuipi tungah va khu bang in
Nang kiang hong lut sak in

3
Dahna tawh ka lung kitam lai
Lungdamna hong pia’n
Khitui tawh nuamna ka zon’ lai
Keimah hong liah ta in.

close