lyrics

Key : Eb

1
A siangtho tui luanna mualkum zui dingin,
Jesuh in lam hong pi leh lungdam zui ning;
A khut zanin, tuipi hual tung hong sawl zong,
A mangte gup nading A thu va puak ning.

Sakkik
Lam hong hilh bang zui ning,
Lungdam takin zui ning;
Gumpa hong hilh bangin zui ning,
Lungdam tak zui ning.

2
Bangmah omlo, mual sang tung ahi zongin,
A lawmte tawh kikhen a, mangthang tuuno;
Huih le guahpi a zu zongin va zong ning,
Gumpa hong lah bang mailam nawt va pai ning.

3
Ka zui ding hi, Gumpa hong lah mah bangin,
Dah ta leng, nuam ta leng, lungdamin zui ning;
Gumpa’n thei hi, a muanhuai thuman lampi,
A tang kham khuapi sungah hong tunpih ding.

close