lyrics

Key : -

1
KEI TAWH OM KHAWM IN, ni a tum zo a,
Khua mial sem sem in kei kiangah omta;
Hong gum ding a dang omlo laitak in,
Hong gum Topa awkei kiangah om in.

2
Leitung nuntakna manlang in bei thei,
Leitungah nuamna om tawntung thei kei;
Leitung ah siatna ngen tang ka mu ta,
KEI TAWH OM KHAWM IN sia thei kei Topa.

3
Kei tawh om khawm, Keima tha a pha kei,
Nang mah bek in ze-etna na zo thei;
Nangmah bangin kua’n hong paipih thei maw?
Lungdam loh laitak kei tawh omkhawm aw.

4
Thupha na hong piak leh Kei ka lau lo,
Dahna khi tui’n zong hong siasak zolo
Sihna le han in hong zo thei lo pi,
Kei tawh nong om khop leh ka zo ding hi

5
Ka sih ma in, Na maipha hong lak in,
Khuamial vaak sak in van lam hong lak in;
Lei tung khuamial bei van khua hong vak ta,
Si leng, hing leng Hong ompih in Topa.

close