lyrics

Key : D

1
Keima Topa Jesuh lamdang Honpa hi
Kei aa ding lamdang Honpa hi
Suangpi kitam sung ah ka kha hong liah sak
Nuamna gunpi bang hong musak.

Sakkik
Suangpi kitam sung keima kha hong liahsak
Tua suangpi’n gamgaw tak liapsak
A itna sungah ka nun’takna phumta
A ma khut in kei hong tuamta
A ma khut in kei hong tuamta

2
Keima Topa Jesuh lamdang honpa hi
Amah’n puakhia keima van pi
Amah’n hong len a kei ka liing kei ding hi
Ka ni bang in tha hong pia hi

3
Kisim zolo thupha hong pia kimat in
Ama hoihna tawh kidimin
Lungdamin la ka sa Pasian minthang hen
Hih bang Tanpa ka nei hi ke’n

4
Ama dikna puan paak silh a ka thawh ciang
Amah dawnin ka leentoh ciang
Ama hong itna leh hong hotna kicing
Van ah aw tampi tawh sa ning

close