lyrics

Key : C

1
Kulhpi muan huai Pasian hi a, sia theilo kidalna hi;
Tui khang bang gimna ah bia a, sihna ding pan hong hon hi,
Tang lai a i galpa’n i gimna ding zong saan;
Gilo in thahat-in, kihuatna hiam zangin,
Amah a gi lo pen hi.

2
Eima thatang bek i suan leh, i sepna mawkna suak ding;
Pasian teel pa’n hong huh kei leh, cikmahin i zo kei ding,
Na thei nuam hiam tua Pa? Jesuh Khris hi, tua Pa;
Mipi’ Topa Amin, kikhel lo tawntungin,
Amah’n gal A zo ding hi.

3
Siatna kidim hih leitung in, bawlsiat ding hong toto hi;
I thumanna gualzo dingin, Pasian in deih, leu kei ni,
Khuamial ukpa’ hawkna, kihta-in liing kei’n la;
A hehna thuak lai un, A lel hita, en un,
Kammal khat in zo ding hi.

4
Tua kammal pen khuamial ukte’ lungdamna ding hi lo hi;
Kha Siangtho le a thuphate, hong panpih Pa hong piak hi,
Neihsa lamsa bei thei, pumpi zong hong that thei;
Leitung nuntak bei thei, Pasian’ thu man kipin,
Ama’ gam kho den ding hi.

close