lyrics

Key : Ab

1
Khat veivei ciang i nuntakna,
Haksat mahmah hun hong tun ciang;
Lungkham sinkham, dah le kah in,
Huihpi’ sem bangin hong sem thei

Sakkik
Alian suangpi ka beel nuam hi,
Keimah sanga a sangzaw Suangpi,
A kip Suangpi ka beel nuam hi,
Keimah sanga a sangzaw Suangpi

2
Khat veivei nitum theilo bang,
Khat veivei i gim diak bang hi;
Leitung nuntak gimna sung pan,
Thupha Suangpi beel leng nuam ding.

3
Tua Suangpi ke’n ka beel nuam hi,
Dahna nopna ka thuak zongin;
Mual sang guamthuk sung ka pai zong,
A suk ato ah ka pai zong.

close