lyrics

Key : G

1
Minthanna le itna Topa,
Lungdamin Kong Bia Uh Hi,
Pak palh bangin Nangma mai-ah,
Ka lungsim uh hong malh hi;
Mawhna, dahna meii thengsak in
Lungmuan lahna hawlkhia aw;
Tulmawh nuamna hong guanpa in,
Sun ni tang bang sak aw.

2
Lei le van pi'n Na vang langsak,
Na bawlsa te'n hong phat hi;
Aksite le van mi' la sak,
Na kiim pan hong phatna hi;
Ciktui luangle vasa ham te'n,
Na min phat dingin hongzawn.

3
Mawh maisak Pa Thupha pia Pa,
Cing tawntung thupha Na hi;
Ciktui bangin luang nun nopna,
Tawlngakna nuam pen Na hi;
Nang kote Pa, Khris ko sanggam,
Itna neilteng Nangma lawm;
A ki-it ding a kisanggam,
Nang sungah ko lungdam khawm.

4
Zingsang aksi te'n a patsa,
Lungdamna lasa khawm ni;
Pa itna in hong henkhawm a,
Unau itna'n hong len hi;
Gal dona sung a gual zote,
Mainawt ni, Lasa kawm in;
I nuntak sung zawhna late,
Sa khawm ni, vantung dongin.

close