lyrics

Key : D

1
NGAI IN, KA KHA AW, vantung mi la sakna,
Leitung lungdam tuipi tung zong thang hi;
La pha sakna a aw zak nop huai bel hi,
Hing kikhel mawh kiphelna thu gen hi.

Sakkik
Thuciamna cing kham vantung mihingte in
A aw zaknop huai-in lasa uh hi;
Nitak kap a, zingsang ciang lungdamsak hi,
Sawtvei khuamial itna khuavak sak hi.

2
La aw zak ciang mailam nawtin i pai hi,
Lungkham a gimte aw hong pai un ci;
Khuamial sungah Topa Jesuh kiko hi,
Vantung inn lam hilhna thupha aw hi.

3
Gamlapi ah nitak siklong ging bangin,
Leitung, tui tung ah Jesuh’ aw ging hi;
Tul then tham lo, a vanlel mi tampite,
Tuucing Topa aw Na kiang hong pai hi.

4
Tu laitak i lungkham a sawt hang in-ah,
Khuamial kheng leng nuam na'ng khuavak ding hi;
A gimte zuihna lam a bei ciangin ah,
Kha Siangtho maang ding khamgam tung ding hi.

close