lyrics

Key : F

1
Jesuh in van ah tokhom nusia a
Mi a ding leitung hong pai zo
A hong suak dingin
Betlen khuasung ah
A hong suahna ding inn omlo

Cho.
Keima lungsim sung hong om in
Nang ading omna a om hi
Keima lungsim sung hong omta in
Nang ading omna a om hi

2
Jesuh in a hong kumsuk laitak in
Vantung miten pengkul tumhi
Hih hang gina lo bek tawh hong suak a
Leitung hong kiniamsak ta hi

3
Ngia in zong kua nei a vasa in zong
Singdawn ah buu a nei uh hi
Hih hang Galilee gam Jesuh omlai
Alupna leitung bek a hi

4
Jesuh in zawhna tawh hong paisuk ciang
Pengkul aw tawh hong pai ding hi
Amah’n a aw tawh kei hong sam ding
Ka kiang om in hong ci ding hi

close