lyrics

Key : Bb

1
Topa aw, ko ihmut ma-in, nitak thupha hong pia in;
Mawhna le kisapna ko nei,
Nong hon thei, nong damsak thei.

2
Siatna in hong kimkot hangin,
thaltang tawh hong kap hangin;
Na vantung mite’n hong cing hi,
Nong nai ciang ka lau kei hi.

3
Zan khua a hong mial phat hangin,
Nang hong liah lo, khua mial in
Na mite omna khempeuh ah,
Nang gim ngeilo hong Cingpa.

4
Zan ciangin ko lupna tungah,
Ka si pakkha zong unah;
A vul ngeilo pakpalh bangin,
Vanah zingsang khanglo nung.

close