lyrics

Key : E

1
SIANGTHO, SIANGTHO, SIANGTHO!
A lian pen To Pasian!
Zingsang tuungin, phatna la kong sak to ding uh hi
SIANGTHO, SIANGTHO, SIANGTHO! Hehpih thei a vang lian
Thum kigawmna Siangtho thupha Pasian!

2
SIANGTHO, SIANGTHO, SIANGTHO!
Khuamial hong liah hangin
Mawhna mit in Na vaanglian hong mu thei lo hang in
Nangmah bek na Siangtho, Kuamah’n hong ban zolo
Na vaang liatna, Itna le sian’ thona

3
SIANGTHO, SIANGTHO, SIANGTHO! Alian pen To Pasian!
Leitung, tuitung, vantungah Na min kiphat ding hi
SIANGTHO, SIANGTHO, SIANGTHO! Hehpih thei a vaanglian!
Thum kigawmna Siangtho thupha Pasian!

close