lyrics

Key : A

1
Tung Pasian tawldam tang bang a pha bel in,
Lailung sung khuam bang kip nading suan in;
Jesuh manawh a lum bang belte siangtho,
SUNGLAWH TANG BANG PHA lailung ah lii bang cing.
SUNGLAWH TANG BANG PHA lailung ah lii bang cing.

2
Nang tawh omkhawmzo lailung muang mawh nawn ke’n,
Kei in na tung Pasian ka hi nang kong sam;
Pian dang bel tawh tui bang a dim ka banzal,
Na zaitha le na lailungkipsak ding hi’ng.
Na zaitha le na lailungkipsak ding hi’ng.

3
Damtui kulthuk sunga nang na kum ding pawh,
Tang khuang bang hong kho ham bang vai kong bawllo;
Phamna tawh zingdai bang na kipelhna’ng in,
Damtui bang na sianna dingin kei om ing.
Damtui bang na sianna dingin kei om ing.

4
Tatsa sial bang et nang kammei sung tung ding,
Hehnepna tui bang kicing kong langsak ding;
Kammei thulguah bang thuak loh na’ng hong kem ning,
Vaivut a suaksa kham bang kong piangsak ding.
Vaivut a suaksa kham bang kong piangsak ding.

5
Kum khua sawt a tum bang vuai dong ka mite,
Tui bang kiamlo mu bang ngaih kum khua om ding;
Sum lu besam kang tum bang vuai khin zongin,
Ka anglai ah kiptakin von bang pom ning.
Ka anglai ah kiptakin von bang pom ning.

close