lyrics

Key : Bb

1
Topa Pasian, Nangmah khut a na bawlsa
Leitung khempeuh ka ngaihsut ciang in ah
Aksi te mu-in vangingte ka za hi
Leitung khempeuh ah na vaang kilang hi

Sakkik
Tua a hih ciang, la kong sa hong honpa,
Bangzah na lian, Bangzah na lian
Tua a hih ciang kong phat hi Topa aw
Nang na lian hi, Nang na lian hi.

2
Sing lak ah zong ka vak kawikawi ciang in ah
Singkung tung ah vasa ham ngaih ka za
Mual sangdawn pan guamthuk sung ka etsuk ciang
Lui ging za in huih dam hong nung hiauhiau

3
Pasian in ah a Tapa haza lo in
Hong puak ka ngaihsut ciang um kei phial ing
Singlamteh tung kei van lungdamtak pua in
Sisan luangin ka mawhna hong paihsak

4
Kikona tawh Khazih hong pai kik ciangin
Hong ciahpih ding bang zah a nuam ding hiam?
Tua ciang kiniamkhiatna tawh ka bia ding a
“Ka Pasian Lian,” ci in ka ki ko ding.

close